INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(034, 036) - SMRŽOVKA

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Stanice Smržovka je mezilehlá a koncová stanice se třemi dopravními kolejemi, z čehož jedna dopravní kolej je kusá. V roce 2015 prošla stanice kompletní rekonstrukcí kolejiště, které souvisí s komplexní rekonstrukcí tratě 036 z Liberce do Tanvaldu. Kolejiště prošlo podstatnou změnou jeho uspořádání a proti původnímu stavu bylo redukováno, zároveň bylo vystavěno zcela nové poloostrovní nástupiště a byl tak umožněn pohodlný a rychlý přestup cestujících mezi tratí 036 z Liberce do Tanvaldu a 034 ze Smržovky do Josefova Dolu - nová konfigurace kolejiště a zabezpečovacího zařízení zajišťuje možnost společného odjezdu vlaku do Josefova Dolu i do Tanvaldu.

Smržovka nádraží

Před rekonstrukcí v roce 2015 měla stanice čtyři koleje, tři průjezdné dopravní (st. kolej 1, 3, 5) a jednu manipulační (st. kolej 2). Na liberecké straně byla jednokolejná výtopna, zaústěná krátkou kolejí (2a) do manipulační koleje a v zářezu skály stála budova bývalé vodárny se stanovištěm výhybkáře (St.1), před výtopnou byl u stejné koleje sklad s malou nákladištní rampou. Trať na straně k Tanvaldu procházela úzkým skalnatým „hrdlem“ a na zhlaví bylo ke skále přimknuté výhybkářské stanoviště (St.2). Za skalním jednokolejným průjezdem se tratě výhybkou rozdělovaly a přes dvoukolejný přejezd mířily do Tanvaldu a do Josefova Dolu. Z manipulační koleje na tanvaldské straně odbočovala kusá kolej (2b) k většímu skladu, šlo o zbytek vlečky, která procházela skalním průřezem a asi 150 metrů dlouhým obloukem vedla do malého průmyslového areálu. Stanice měla pouze vjezdová světelná návěstidla a předvěstidla, odjezdová chyběla, staniční zabezpečovací zařízení bylo mechanické I. kategorie, kdy vjezdová návěstidla nebyla závislá na výměnách, obsluhu výhybek obstarávali výhybkáři ručně ze stanovišť na obou zhlavích stanice. Jako traťové zabezpečení fungovalo telefonické dorozumívání - provoz dle D2. U kolejí byla tři nástupiště, z části s betonovou obrubou a z části pouze sypaná, u st. koleje č. 5 s délkou 137 metrů, u koleje 3 pak bylo nástupiště o celkové délce 182 metrů (60 metrů vyvýšené s betonovou obrubou) a u koleje č. 1 délky 162 metrů (30 metrové vyvýšené nástupiště s betonovou obrubou).

Smržovka
Panorama kolejiště nádraží před rekonstrukcí

V srpnu roku 2014 začala komplexní rekonstrukce stanice s tříměsíční výlukou, při které došlo k přestavbě celého kolejiště. Požadavkem bylo zrychlení dopravy, tedy konkrétně ve Smržovce šlo o zapojení stanice do nového zabezpečovacího zařízení III. kategorie s dálkovým ovládáním a zprovoznění společných odjezdů vlaků směr Tanvald a Josefův Důl, aby mohl na trati začít fungovat 30 minutový takt. Při rekonstrukci tak muselo dojít k rozšíření úzkého skalního hrdla na tanvaldském zhlaví a skála byla ubroušena téměř v celé délce stanice, která čítala 500 metrů. Ve stanici bylo položeno nové štěrkové lože a kolejiště komplexně přebudováno, pro cestující vzniklo nové poloostrovní nástupiště s jedním centrálním bezbariérovým přechodem, které umožňuje rychlejší a bezpečnější přestup. Konfigurace kolejiště se zmenšila na dvě průjezdné dopravní koleje (st. č. 1 a 5) a jednu dopravní kusou (st. č. 3) pro vlak do Josefova Dolu. Kolej č. 1 má užitnou délku 92 metrů, kolej č. 5 délku 159 metrů a kusá kolej je užitné délky 47 metrů. Do staniční koleje č. 1 jsou zaústěny na obou stranách stanice krátké kusé koleje zajištěné výkolejkami, na libereckém zhlaví byla zachována výtopna obsluhovaná kolejí č. 2a, menší sklad před výtopnou i vodárna se stanovištěm výhybkáře za ní byly zbořeny. Na druhé straně vychází z dopravní koleje manipulační kusá kolej st. č. 2, u ní původně stával větší sklad, který však byl při rekonstrukci také zbořen a nahrazen novým objektem pro umístění technologie zabezpečovacího zařízení, zachována na této straně byla původní násypka pro vykládku nákladních vagonů a vrátek pro jejich posun. Výhybky dopravních kolejí ve stanici Smržovka se ovládají elektromagneticky a mají elektrický ohřev, ručně přestavované jsou pouze výhybky manipulačních kolejí.

Smržovka

Oboustranné poloostrovní nástupiště s prodlouženou jednostrannou jazykovou částí konstrukce „H 130“ s výškou 550 mm nad TK má tři nástupní hrany u všech dopravních kolejí, u koleje č. 1 má délku 84 metrů, u koleje č. 5 délku 80 metrů a u kusé dopravní koleje č. 3 má nástupištní hrana délku 45 metrů. Přístup zajišťuje centrální přechod přes staniční kolej č. 1 a šikmá rampa umožňující bezbariérový přístup. Ve stanici bylo vybudováno nové elektronické stavědlo III. kategorie, s dálkovou obsluhou z DOZ železniční stanice Liberec, zajištěna je i případná nouzová obsluha přímo ze stanice. Jako traťové zabezpečovací zařízení slouží do všech směrů automatické hradlo bez oddílových návěstidel, trať na Josefův Důl je přímo integrována do traťového stavědla stanice Smržovka, volnost kolejí zabezpečují počítače náprav. Na každé straně jsou pro posun vystavěna pomocná stavědla (PSt. 1 a PSt. 2) s elektromagnetickými zámky. Stanice má nová vjezdová i odjezdová návěstidla u každé dopravní koleje a jedno návěstidlo cestové, vystavěna byla také návěstidla seřazovací a to v počtu 9 kusů. Vjezdové a odjezdové rychlosti se mění při jízdě do odbočky na 50km/h, v pokračování koleje zůstává traťová rychlost.

Smržovka

Rekonstruovaná výpravní budova je jednopatrová se sedlovou střechou a má půdorys písmene T, v dolní části je vytápěná čekárna s výdejem jízdenek a dopravní kancelář výpravčího. U budovy je krytá veranda, na kterou navazuje malá budova nádražní restaurace, pod verandou je umístěna nová digitální odjezdová tabule. Po rekonstrukci má stanice kompletní nové osvětlení, ovládané stvímacím čidlem. Za staniční budovou je samostatná stavba malého WC. Nádraží Smržovka se nachází asi 100 metrů od centra obce (náměstí), u cesty k náměstí je pak umístěn hlavní turistický rozcestník pro výlety do okolí.

FOTOGALERIE


Před rekonstrukcí: Zajímavé setkání drážďanského spěšňáku na starém nádraží (11/2013)


Před rekonstrukcí: Vlak do Josefova Dolu čeká na odjezd (11/2013)


Před rekonstrukcí: Nástupiště a budova od (11/2013)


Před rekonstrukcí: Pohled na libereckou stranu kolejiště k výtopně (11/2013)


Před rekonstrukcí: Pohled na původní budovy na libereckém zhlaví, vpředu sklad s krátkým nákladištěm, výtopna a v pozadí vodárna se stanovištěm výhybkáře (St. 1) (11/2013)


Před rekonstrukcí: Výtopna a liberecké zhlaví stanice (11/2013)


Před rekonstrukcí: Pohled od skladu na liberecké straně skladiště do stanice (11/2013)


Před rekonstrukcí: Výhybka manipulační koleje k výtopně (11/2013)


Před rekonstrukcí: Liberecká strana kolejiště stanice Smržovka (11/2013)


Před rekonstrukcí: Původní kolejiště a nástupiště stanice Smržovka (11/2013)


Před rekonstrukcí: Zpevněná část třetího nástupiště u 5 staniční koleje (11/2013)


Před rekonstrukcí: Výpravní budova a za ní již neexistující sklad stanice Smržovka (11/2013)


Před rekonstrukcí: Kompletní pohled na staniční budovu (11/2013)


Před rekonstrukcí: Pohled na tanvaldskou stranu kolejiště, vpravo již neexistující sklad s nákladištěm (11/2013)


Před rekonstrukcí: Třetí nástupiště od přechodu (11/2013)


Před rekonstrukcí: Dnes již zbořený sklad a nákladiště na liberecké straně stanice (11/2013)


Před rekonstrukcí: Tanvaldská strana kolejiště (11/2013)


Před rekonstrukcí: Pohled do stanice z tanvaldské strany (11/2013)


Před rekonstrukcí: Vrátek u manipulační koleje (11/2013)


Před rekonstrukcí: Tanvaldské zhlaví stanice Smržovka s výhybkářským stanovištěm (St. 2) (11/2013)


Stanice z tanvaldské strany - pohled přes zpevněnou část nástupiště u 3. staniční koleje (11/2013)


Před rekonstrukcí: Tanvaldské zhlaví a manipulační kusá kolej (11/2013)


Před rekonstrukcí: Soubor budov stanice, vpředu malá přístavba dnes již "kultovní" restaurace Kufr (11/2013)


Před rekonstrukcí: Budovy stanice z příchozí strany (11/2013)


Před rekonstrukcí: Samostatně stojící toalety (11/2013)


Před rekonstrukcí: Průchozí veranda, vlevo vchod do čekárny s prodejem jízdenek (11/2013)


Před rekonstrukcí: Celkový pohled na budovu s autobusovou zastávkou (11/2013)


Počátek rekonstrukce: Úprava a postupné úpravy svahu ve stanici probíhaly ještě za provozu (7/2014)


Počátek rekonstrukce: Vlaková souprava přijíždí od Liberce (7/2014)


Počátek rekonstrukce: Bourání skladu na tanvaldské straně (7/2014)


Počátek rekonstrukce: Práce na odklízení skladu (7/2014)


Počátek rekonstrukce: Skalnatý svah bez porostu(7/2014)


Počátek rekonstrukce: Upravený svah, v pozadí ještě stále stojící budova vodárny (7/2014)


Počátek rekonstrukce: Celkový pohled do stanice během prvních úprav (7/2014)


Počátek rekonstrukce: Zbořeniště skladu (7/2014)


Pohled na rekonstruované kolejiště z místa zbořeného skladu - odjíždí vlak do Tanvaldu (10/2015)


Pohled na tanvaldskou stranu kolejiště a novou technologickou budovu (10/2015)


Pohled do stanice od technologické budovy na tanvaldské straně (10/2015)


Veranda a nová informační table pohledem od kolejiště (10/2015)


Nový centrální přechod k poloostrovnímu nástupišti (10/2015)


Pohled od přechodu k nástupišti (10/2015)


Výhybka manipulační koleje st. č. 2 (10/2015)


Bezbariérový přístup na nástupiště (10/2015)


Mohutné poloostrovní nástupiště pohledem na libereckou stranu (10/2015)


Pohled ke kusé dopravní koleji a josefodolskému nástupišti (10/2015)


Pohled od konce nástupiště do stanice (10/2015)


Konec nástupiště na liberecké straně (10/2015)


Nová konfigurace kolejiště libereckého zhlaví stanice Smržovka (10/2015)


Nástupiště u 5. straniční koleje(10/2015)


Celkový pohled z nástupiště na staniční budovu (10/2015)


Celkový pohled na plochu nástupiště (10/2015)


Ukončení třetí staniční koleje (10/2015)


Přístup na nástupiště vpravo, vlevo nejkratší hrana centrálního nástupiště pro vlaky do Josefova Dolu (10/2015)


Nástupiště u kusé koleje pro vlaky směr Josefův Důl (10/2015)


Betonové a ukončení koleje kusé dopravní koleje (10/2015)


Pohled z nástupiště k zarážedlu (10/2015)


Odjezdové návěstidlo na konci nástupiště (10/2015)


Celkový pohled na nástupištní hranu u třetí dopravní koleje (10/2015)


Vrátek na tahání vagonů u manipulační koleje zůstal zachován a dostal nové plechové krytí (10/2015)


Výkolejka manipulační koleje (St. č. 2) a pomocné stavědlo u technologické boudy, v pozadí vrátek (10/2015)


Kusá manipulační kolej na tanvaldské straně (10/2015)


Zarážedlo kusé koleje (St. č. 2) a kilometrovník - za zarážedlem pokračovala v minulosti kolej vlečky (10/2015)


Pohled do stanice z tanvaldského zhlaví (10/2015)


Vpravo od kolejiště prostor bývalé vlečkové koleje (10/2015)


Jasně viditelný průchod skálou pro dnes již neexistuzjící vlečku vedoucí do průmyslového areálu (10/2015)


Nová konfigurace kolejiště tanvaldsko-josefodolského (proto to píšu zkráceně :-) ) zhlaví (10/2015)


Detail elektromagnetické výhybky dopravní koleje s elektrickým ohřevem(10/2015)


Tanvaldské zhlaví stanice Smržovka(10/2015)


Celkový pohled na rozšížené skalnaté hrdlo (10/2015)


Pohled do stanice z tanvaldského zhlaví (10/2015)


Vpravo kolej do Tanvaldu, vlevo do Josefova Dolu(10/2015)


Pohled do stanice z koleje od Josefova Dolu (10/2015)


Kolej směr Josefův Důl (10/2015)


Kolej z Tanvaldu (10/2015)


Poměrně složitý dvoukolejný přejezd nyní zabezpečují závory (10/2015)


Celkový pohled od přejezdu do stanice (10/2015)


Skalnatý zářez pro již neexistující vlečku...(10/2015)


...dnes již původní trasování za zářezem kříží nové soukromé objekty(10/2015)


Násypka u manipulační koleje st. č. 2 zůstala zachována (10/2015)


Násypka za technologickou budovou (10/2015)


Nová technologická budova (10/2015)


Celkový pohled na budovy stanice Smržovka z příchozí strany (10/2015)


Veranda, vpravo nádražní restaurace (10/2015)


Staniční budova od autobusového obratiště se zastávkou (10/2015)


Parkoviště u autobusové zastávky (10/2015)


Staniční kolej č. 1 (10/2015)


Výhybka k výtopně (10/2015)


Starý sklad zbořen, zůstala pouze výtopna - nově postaveno pomocné stavědlo (PSt. 1) (10/2015)


Pohled od bývalého skladu do nádraží (10/2015)


Výkolejka na manipulační koleji k výtopně (10/2015)


Pohled od výtopny do nádraží(10/2015)


Opravená výtopna (10/2015)


Pokračování koleje podél výtopny do Liberce, vodárna již neexistuje (10/2015)


Celkový pohled na liberecké zhlaví stanice (10/2015)


Zářez ve kterém stávala vodárna s výhybkářským stanovištěm (10/2015)


Seřazovací návěstidlo a nově opravená výtopna (10/2015)


Interiér čekárny a výdejní okenko (10/2015)


Legendární smržovská nádražka Kufr a její letní výdejní okénko (10/2015)

MAPA STANICE SMRŽOVKA (2016)

Mapa stanice Smržovka pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

SITUACE STANICE SMRŽOVKA V ROCE 2004 (PŘED REKONSTRUKCÍ)

Mapa stanice

Mapa stanice Smržovka před rekonstrukcí pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA

Volba zobrazované mapy:

TECHNICKÉ INFORMACE

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

SMRŽOVKA
stanice
20,689 km
SMRŽOVKA
stanice
0,000 km
Jiřetín pod Bukovou
zastávka
3,109 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín