INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(042) - JABLONEC NAD JIZEROU

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Dopravna Jablonec nad Jizerou je tříkolejná mezilehlá stanice, ležící v rovném úseku trati, na jihovýchodním konci stejnojmenného města. Stanice byla vystavěna spolu s tratí z Martinic do Rokytnice nad Jizerou. S budováním tratě se započalo na podzim roku 1898, již na jaře byl proražen hradský tunel a koncem října 1899 se započalo s kompletní pokládkou kolejnic. Do Jablonce nad Jizerou dorazil první pracovní vlak, zvaný „šutrák“, již 6. listopadu 1899. O měsíc později, 7. prosince 1899 odpoledne, pak dorazil do Jablonce první osobní vlak se slavnostně vyzdobenou lokomotivou. Tímto dnem byla oficiálně zahájena na dráze pravidelná vlaková doprava.

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou (10/2022)

Konfigurace kolejiště stanice se od doby výstavby v roce 1899 do současnosti příliš nezměnila. V době výstavby trati byla na jihovýchodním konci města vystavěna stanice s celkovou délkou 272 metrů. Přístup k ní byl po nově vybudované komunikaci šířky 5 metrů, která navazovala na nedalekou státní silnici z Poniklé do Rokytnice. Stejně jako dnes, měla stanice v době výstavby tři koleje, dvě koleje byly dopravní a jedna kolej manipulační. Hlavní dopravní koleje (st. č. 1) měla užitnou délku 182 m, druhá dopravní kolej (st. č. 3) měla délku 132 m. Manipulační kolej (st. č. 5) délky 110 metrů obsluhovala skladištní rampu a dřevěný sklad. Z manipulační koleje vycházela na martinické straně kolejiště kusá kolej (st. č. 5a) užitné délky 50 metrů, ta obsluhovala menší nákladiště – na kusé koleji byla k dispozici mostní váha.

U kolejiště byla vystavěna jednopatrová typizovaná výpravní budova s půdorysným rozměrem 14 x 9 metrů s polovalbovou střechou a s oboustranně vystupujícími středovými rizality. Střední část budovy byla podsklepena. Pohledem do plánů konfigurace budovy vidíme uprostřed velkou dopravní kancelář, ze které se prodávaly jízdenky výdejním okénkem do čekárny III. třídy. V levé části budovy pak byl dvoupokojový byt přednosty stanice. K budově byla na pravé straně přistavěna dřevěná zavětrovaná veranda s plochou 36 m2, ze které se vstupovalo samostatnými vchody do dvou čekáren (společné I. / II. a samostatné III. třídy). V horním patře budovy se nacházely další dva menší byty pro zaměstnance stanice. Totožný typ budovy byl s místními úpravami vybudován i v dopravnách Jilemnice, Hrabačov, Poniklá a Jablonec n. J. - Hradsko. Vpravo od budovy stávaly toalety pro cestující a na levé straně měl přednosta stanice k dispozici soukromou zahrádku se studnou.

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - historická fotografie z naší sbírky ukazuje trať protínající městečko od východu - nádraží je viditelné za domy na jihovýchodní straně města (pohlednice kolem roku 1910 - restaurováno / kolorováno)

V pozdější době se mírně měnila délka jednotlivých kolejí podle toho, jak se při rekonstrukcích posouvaly polohy jednotlivých výměn. V roce 1926 tak již má hlavní dopravní kolej 196 metrů a manipulační kolej délku 147 metrů. Také se změnila poloha váhy, která je umístěna blíže se skladu. V roce 1921 je na konci kusé koleje vystavěno menší dřevěné skladiště Hospodářského družstva ve Vysokém nad Jizerou. Největšího rozkvětu nákladní přepravy dosáhla zdejší stanice v roce 1912, kdy okolní textilky potřebovaly velké dopravní kapacity pro přísun materiálu a odvoz vyrobeného zboží. Útlum pro zdejší průmysl pak samozřejmě představovalo období první světové války, již nikdy se však přeprava na zdejším nádraží nedostala na předválečnou úroveň a hodně zdejší kraj poznamenala pozdější celosvětová hospodářská krize na počátku 30. let. Nahrazení telegrafní linky na telefonní se stanice dočkala 28. ledna 1925, tehdy bylo zprovozněno telefonní dorozumívání na celé trati. Staré telegrafní přístroje byly dle kroniky odeslány na ředitelství do Hradce Králové. Dnem 15. listopadu 1925 pak byla na celé trati z Martinic do Rokytnice zavedena zjednodušená doprava s tím, že veškerý pohyb vlaků řídil výpravčí ze stanice Martinice. 15. května 1930 bylo do stanice zavedeno na náklady obce Jablonec nad Jizerou elektrické osvětlení. To tímto dnem přešlo bezplatně i do majetku dráhy, která pak hradila odběr elektrického proudu přímo elektrárně. V září roku 1932 bylo ve stanici vystavěno ocelové zábradlí, omezující přístup cestující veřejnosti na nástupiště.

Po nuceném odstoupení našeho pohraničí v roce 1938 byla stanice evakuována v noci ze 7. na 8. října. Kronika k tomu poznamenává „…přednosta stanice Cyril Hitschfel, zůstal na stanici ještě tři dny po obsazení Jablonce německou brannou mocí a předal stanici zástupcům říšských drah. Odevzdávka byla provedena 10. října 1938 v 15 hodin a tím končila kapitola stanice Jablonec nad Jizerou u ČSD v první republice.“ Po zabrání Sudet vznikla nová hranice, která přetínala trať v 10,4 km a ve stanicích Sytová – Háje a Přívlaka – Poniklá byly zřízeny celní kontroly. Od listopadu téhož roku, po dohodě českých a německých úřadů, sice opět zajišťovaly provoz ČSD, ale staniční personál patřil německým drahám.

Panorama stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - panorama budovy a kolejiště (10/2022)

Ihned po ukončení světové války se území navrací Československému státu a do stanic na trati je vypraven obsazovací vlak s českým personálem – kronika popisuje obsazení stanic takto: „Dne 15. května 1945 po 10 hodině odjel ze Staré Paky obsazovací vlak se zaměstnanci pro trať pohraničního území Poniklá – Rokytnice nad Jizerou. Vlak se sestával ze služebního a tří osobních vozů a asi se 60 až 80 zaměstnanci. Vlak doprovázel dopravní kontrolor Buršík. V Martinicích vyjednával zmíněný dopravní kontrolor s velitelstvím vojenské posádky v Jilemnici telefonicky vojenskou stráž pro Jablonec nad Jizerou v počtu 6 mužů a velitele. Z Martinic do Rokytnice nad Jizerou odjel obsazovací vlak pod číslem 7205, který přijel do Jablonce nad Jizerou ve 12.30 hodin. Na železniční stanici očekával nás přednosta stanice doktor Rudolf Schier, přednosta MNV František Kotrbáček s velkým počtem místního obyvatelstva české národnosti. Stanice byla vyzdobena československými vlajkami. Po uvítání přednostou MNV hlásil se dopravnímu kontrolorovi Buršíkovi přednosta Schier, jemuž kontrolor Buršík oznámil že ho zbavuje funkce přednosty stanice, a že tato přechází do správy ČSD a za přednostu stanice byl určen ředitelstvím státních drah přítomný vrchní oficiál Ladislav Knap. Jemu že je povinen účetně i administrativně stanici Jablonec nad Jizerou ihned předati. Dále mu bylo nařízeno, že ze stanice se musí do 18 hodin vystěhovati. Námitky bývalého přednosty, že za tak krátkou dobu se vystěhovati nemůže, byly zamítnuty a vrchní oficiál Knap dostal uloženo bezpodmínečné provedení rozkazu. Vojenská posádka na hlídání stanice se dostavila o 17 hodin a stráž tato setrvala na stanici po dobu 14 dnů a pak po dohodě s posádkovým velitelstvím ve Vysokém nad Jizerou byla odvolána. Předávka stanice v Jablonci nad Jizerou byla provedena bez závad. Byt byl vyprázdněn a klíče odevzdány téhož dne ve 20 hodin. Pravidelná doprava byla zahájena na trati Martinice – Rokytnice nad Jizerou dne 16. května 1945.“ Tolik o obsazení stanice jablonecká kronika.

Dne 20. listopadu 1946 byla nedaleká stanice Přívlaka – Poniklá zrušena a přidělena účetně jako zastávka a nákladiště stanici Jablonec nad Jizerou. S novým jízdním řádem platným od 14. května 1950 pak byla provedena na celé trati motorizace osobní dopravy – zkušební jízdy osobních vlaků byly provedeny dne 10. května 1950 a velmi dobře se osvědčily. 1. prosince 1953 po několikaměsíční přípravě byla zavedena na trati z Jilemnice do Rokytnice nad Jizerou, dopravní služba dle předpisu D2. Pro stanici Jablonec nad Jizerou byl ustanoven kromě náčelníka stanice ještě jeden výpravčí a dva výhybkáři, pro přidělenou dopravnu Přívlaka – Poniklá dva výpravčí a jeden výhybkář. Z dřívější komerční, se stala stanice Jablonec nad Jizerou i stanicí dopravní. V květnu roku 1957 vstoupil v platnost nový předpis ČSD D3, který zde vlastně platí dodnes – výpravčím byla obsazena pouze stanice Jilemnice, a z ní byl řízen veškerý provoz na úseku trati z Jilemnice do Rokytnice nad Jizerou. Pravděpodobně na přlomu 70. a 80. let byla ve stanici vybudována u kusé koleje stáčírna topných olejů, mazutem se zásobovala i kotelna nedaleké textilní továrny (Hybler textil). Mazut se odsud také ve velkém rozvážel do kotelen v celé oblasti centrálních Krkonoš i Jizerských hor. Ve stanici fungovala i velmi čilá přeprava vozových zásilek. V 90. letech však přeprava ve stanici postupně upadá.


'Stanice Jablonec nad Jizerou - čelní pohled na budovu stanice (10/2022)

V současné době (2023) je stanice Jablonec nad Jizerou tříkolejnou dopravnou D3 s jednou manipulační a dvěma dopravními kolejemi. Konfigurace kolejiště se od dob minulých mnoho nezměnila. Hlavní dopravní kolej (st. č. 1) má délku 196 metrů a druhá dopravní kolej (st. č. 3) 147 metrů, u obou kolejí se nachází úrovňová sypaná jednostranná nástupiště, která jsou v hodně zanedbaném stavu. I když papírově mají mít nástupiště 65 rep. 40 metrů, reálně jsou stavebně kratší. Obě nástupiště jsou přístupná z peronu dvěma dřevěnými přechody. Manipulační kolej (st. č. 5) délky 147 metrů, zabezpečená na straně k Rokytnici n. J. výkolejkou, obsluhuje sklad stojící na jilemnické straně kolejiště. Všechny výhybky jsou mechanické s jednoduchým výměnovým a kontrolním odtlačným zámkem. Z manipulační koleje pokračuje výměnou kusá kolej (st. č. 5a) délky 50 metrů, která obsluhuje nákladiště a na jejím konci i místní stáčírnu topných olejů. Stáčírna je již zdemolovaná a nefunkční a představuje pro stanici, resp. město velkou ekologickou zátěž. Kolejiště stanice Jablonec nad Jizerou je osvětlováno pouze dvěma svítidly, která jsou připevněna na dlouhých konzolách ke střeše výpravní budovy. Koleje dopravny Jablonec nad Jizerou jsou ve spádu směrem k Poniklé (místy až 10‰). Jelikož se jedná o dopravnu na trati se zjednodušeným řízením drážní dopravy podle předpisu SŽ D3, není obsazena dopravním personálem ani vybavena proměnnými návěstidly. Hranici dopravny D3 označuje neproměnné návěstidlo „Lichoběžníková tabulka“. Je-li dopravna obsluhována, tak výhybky a výkolejku přestavuje a uzamyká doprovod vlaku. Doprava je na trati organizována dirigováním, které provádí výpravčí ze stanice Jilemnice. Na obou koncích dopravních kolejí ve směru na Poniklou jsou přejezdníky, kterými kontroluje strojvedoucí správnou funkci zabezpečovacího zařízení (PZS 3 SI) nedalekého přejezdu se silnicí I. třídy. Vjezdové i odjezdové rychlosti jsou v pokračování koleje traťové s místním omezením, do odbočky je to 40 km/h. Do obou směrů funguje jako případné traťové zabezpečovací zařízení telefonické dorozumívání.

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - veranda a vstup do čekárny (10/2022)

Výpravní budova s dopravní kanceláří je původní a bez větších stavebních úprav, v současné době (2023) je obydlená. Na pravou stranu budovy se přimyká zavětrovaná dřevěná veranda, ze které vedou dveře do čekárny, ta je již mimo provoz a uzavřena. Z čekárny vede výdejní okénko do dopravní kanceláře – prodej jízdenek zde fungoval dle jízdního řádu do prosince roku 2007. Na levé straně budovy nalezneme ještě původní studnu překrytou betonovými deskami a za budovou stavbu novějších toalet, které již také neslouží svému původnímu účelu. U manipulační koleje na straně k Poniklé pak najdeme poměrně rozložitý dřevěný sklad s půdorysnými rozměry cca 22 x 10 metrů, s krytou nákladištní rampou. Za skladem se nachází nákladiště a na konci kusé koleje výše zmiňovaná nefunkční stáčírna topných olejů. Kousek od budovy stanice je autobusová zastávka, odkud navazují některé autobusy ve směru do Rokytnice a blízkého okolí. Krom jednoho víkendového spoje je v současné době (2023) stanice Jablonec nad Jizerou pro všechny osobní vlaky stanicí konečnou. Stanice obsluhuje město Jablonec, od jehož pomyslného středu (náměstí) je vzdálena asi 500 metrů a slouží tak hlavně pro dopravní obsluhu obyvatelům města - je však také zajímavá i pro turisty, kteří míří na výlety do centrálních partií Krkonoš. U nádraží nalezneme rozcestník modré turistické značky, která míří na Rezek a do Špindlerova Mlýna a nebo na druhou stranu na náměstí, odkud turisty dovedou další značky do zdejšího turisticky atraktivního okolí.

Jablonec nad Jizerou - půdorys výpravní budovy
Stanice Jablonec nad Jizerou - půdorys výpravní budovy z doby výstavby nádraží

FOTOGALERIE

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - pohled k nádraží od Rokytnice (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - přejezd na u rokytnického zhlaví (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - dopravní koleje (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - výhybka manipulační koleje (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - výpravní budova stanice (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - výkolejka na manipulašní koleji (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - přechod (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - pohled na ponikelskou stranu kolejiště (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - obě nástupiště jsou pouze sypaná (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - bývalé toalety (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - rozložitý dřevěný sklad u manipulační koleje (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - ponikelská strana kolejiště (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - přejezdníky (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - rampa skladu (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - výhybka kusé koleje (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - ponikelská strana kolejiště (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - hlavní dopravní kolej (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - stáčírna topných olejů na kusé koleji (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - ponikelské zhlaví (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - výhybka dopravních kolejí (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - torzo "mazutky" je velkou ekologickou zátěží (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - ponikelské zhlaví (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - betonový šturc kusé koleje (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - stáčítna topných olejů (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - již jen nefunkční torzo (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - pohled od stáčírny ke skladu (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - výhybka kusé koleje na ponikelské straně (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - vlevo nákladiště (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - vstup do dopravní kanceláře (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - studna (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - oplocení kolejiště (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - jediná výkolejka na manipulační koleji (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - vchod do čekárny a mobiliář stanice (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - výdejní okénko v čekárně - pohled skrz okno (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - interiér uzavřené čekárny (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - veranda na pravé straně výpravní budovy (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - pohled na budovu z příchozí strany (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - branka (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou (10/2022)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - sklad v zimním hávu (02/2020)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou- sklad z příjezdové strany (02/2020)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou (02/2020)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - stáčírna topných olejů (02/2020)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - kusá kolej a ponikelské zhlaví (02/2020)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - bývalé toalety (02/2020)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou příjezdová - budova z příchozí strany (02/2020)

Stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou - motorák čeká na odjezd směr Martinice (02/2020)

SITUACE STANICE JABLONEC NAD JIZEROU 1899

Mapa stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou (1899) - zdroj: Národní archiv Praha, sbírka Zdeněk Hrdina

SITUACE STANICE JABLONEC NAD JIZEROU 1938

Mapa stanice Jablonec nad Jizerou
Stanice Jablonec nad Jizerou (1938) - zdroj: Národní archiv Praha, sbírka Zdeněk Hrdina

SITUACE STANICE JABLONEC NAD JIZEROU 2023

Mapa stanice Jablonec nad Jizerou

MAPA

Volba zobrazované mapy:

TECHNICKÉ INFORMACE

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

JABLONEC NAD JIZEROU
stanice
18,508 km
Rokytnice nad Jizerou
stanice
20,193 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín