INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(035) - JESENNÝ

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Jesenný je mezilehlá jednokolejná zastávka ležící převážně v táhlém oblouku trati, s nákladištěm a dvěma kusými kolejemi. Zastávka Jesenný vznikla na poměrně úzkém prostoru v hlubokém údolí, který zde v oblouku vyhloubila říčka Kamenice. Její historie se vztahuje až ke vzniku trati Železný Brod - Tanvald tedy do roku roku 1875, kdy byla trať 1. července za velké slávy zprovozněna. V té době byla dopravna Jesenný pouhou zastávkou s nákladištěm, obsluhovaným jednou kusou kolejí zaústěnou ve směru do Železného Brodu. Stále více používané nákladiště však přestávalo kapacitně stačit a tak byl na přelomu století zastupiteli obcí Jesenný a Bozkov vznesen požadavek na jeho rozšíření. K rozšíření však došlo až těsně před první světovou válkou, v roce 1914, kdy byla kusá kolej zaústěna i ve směru do Tanvaldu a nákladiště mohlo být intenzivněji využíváno. Později došlo i k dostavbě druhé dopravní koleje a následně na to byla vystavěna nová staniční budova (1919), která vydržela až do současnosti (2014). Stanici obsadil přednosta a začala sloužit ke křižování vlaků. Tento stav vydržel až do roku 1994, kdy byl přednosta stanice v Jesenném zrušen a zůstal tu jen výpravčí. V roce 1998 od květnové změny jízdního řádu pak trať místo ČD provozuje GJW Praha a Jizerská dráha a ve stanici je zrušena i funkce výpravčího a stanice zůstává neobsazena. Na podzim roku 2000 je stanice administrativně zrušena a dále vedena je již jen jako zastávka a nákladiště. Nesmyslnou redukcí je i "zmrzačeno" kolejiště, vytrháním výhybek a kolejí na tanvaldské straně.

Jesenný - zastávka a nákladiště

Z kdysi frekventované stanice je tedy již jen zastávka s jednou dopravní kolejí, druhá dopravní kolej (délka 152 m), původně st. kolej č. 3, je v krátkém úseku vyloučena a na několika místech pak již chybí i kolejnice samotné. Původní manipulační kolej (203 metrů) obsluhující nákladiště je zachována v celé délce, pouze chybí zaústění do trati ve směru Tanvald. U koleje stojí budova dřevěného skladu a vyvýšené nákladiště s poměrně vzácnými zbytky vlečného vrátku resp. pouze oboustranná dvou kladka pro posun vozů navijákem (naviják býval umístěn z boku dřevěného skladu). Obě koleje kryjí před zaústěním do trati ve směru Železný Brod výkolejky. Nákladiště je ovládáno ze stanice Železný Brod a zabezpečeno traťovým klíčem, po jeho vyjmutí z elektromagnetického zámku nelze postavit vlakovou cestu. U dopravní koleje je jednostranné zvýšené sypané nástupiště s betonovou hranou (typ Tischer) a jeho délka je 120 metrů. Budova bývalé dopravní kanceláře je na zdejší poměry rozložitá jednopatrová stavba s obdélníkovým půdorysem a mansardovou střechou. V budově bývala umístěna dopravní kancelář se samostatným vchodem a čekárna s prodejem jízdenek, ta je uzavřena (2014) a cestující se tak nemají při čekání možnost kde skrýt před nepřízní počasí, chybí jakýkoliv přístřešek. V prvním patře budovy býval služební byt - ten je obydlen. Vedle budovy stávaly, dnes již zbořené, dřevěné kůlny a veřejné toalety. V troskách je také malá, převážně dřevěná budka výhybkářského stanoviště u bývalého tanvaldského zhlaví. Nad dopravními kolejemi stával v půlce stanice krakorec, dnes již ani po něm nejsou žádné stopy. Zastávku a její nástupiště osvětlují čtyři lampy ovládané fotobuňkou a časovým spínačem. Zastávka je poměrně vzdálena od obce Jesenný (2 km) a obsluhuje tak spíše místní osadu Bohuňovsko, případně stejně vzdálenou obec Bozkov. Je však hojně využívána turisty pro nástup na výlety podél říčky Kamenice a je nejbližší zastávkou k návštěvě nedalekých populárních Bozkovských jeskyní.

Doplnění: V září 2014 sneseny obě výhybky na železnobrodském zhlaví a z Jesenného se stává pouhá jednokolejná zastávka!!! Na podzim roku 2015 byl zbořen původní sklad u manipulační koleje.

FOTOGALERIE


Odjezd vlaku ze zastávky Jesenný (10/2013)


Železnobrodské zhlaví a začátek poměrně dlouhého nástupiště (10/2013)


Detail výkolejky a zabezpečení manipulační koleje (10/2013)


Větší část bývalé stanice leží v ostrém oblouku trati - vpravo výkolejka manipulační koleje a nástupiště(10/2013)


Bývalé výpravní budova leží blíže železnobrodského zhlaví v oblouku trati (10/2013)


Pohled na první obloukovou výhybku na železnobrodském zhlaví (10/2013)


Začátek sypaného nástupiště s betonovou hranou u dopravní koleje (10/2013)


Výhybka bývalé druhé dopravní koleje (staniční koleje č. 3)(10/2013)


Bývalá výpravní budova - vpravo vchod do čekárny, vlevo do dopravní kanceláře, v době focení obydlena - v pravo od budvy stávaly záchodky (10/2013)


Pohled na železnobrodské zhlaví z nástupiště (10/2013)


Pohled dále do stanice a na nákladiště (10/2013)


Celkový pohled na železnobrodskou stranu a na budovu (10/2013)


Výkolejka u bývalé staniční koleje č. 3 /druhé dopravní/ zároveň kolej za ní vyloučena návěstidlem (10/2013)


Nákladiště a dřevěný sklad - vlevo od budovy dvoukladka vrátku (10/2013)


Pohled k bývalé staniční budově (10/2013)


Celkový pohled z nástupiště na železnobrodskou stranu (10/2013)


Pohled na tanvaldskou stranu na konec nástupiště - vpravo kladka vrátku (10/2013)


Nákladiště a sklad - vpravo chybějící kolejnice druhé dopravní koleje - zřejmě použitá k opravě jiného úseku trati(10/2013)


Konec oblouku trati a pohled na tanvaldskou stranu (10/2013)


Vegetace pohlcuje bývalou druhou dopravní kolej (10/2013)


Řez kolejnicí (10/2013)


Na tanvaldské straně přechází oblouk k zhlaví bývalé stanice do delší roviny (10/2013)


Pohled do stanice z konce oblouku (10/2013)


Ukončení manipulační koleje bývalého tanvaldského zhlaví (10/2013)


Detail ukončení manipulační koleje (10/2013)


Pohled ze stanice na bývalé tanvaldské zhlaví (10/2013)


Drážní domek u tanvaldského zhlaví, dnes rekreační objekt (10/2013)


Pohled do stanice (10/2013)


Dopravní kolej, přechod k domku a opět vytržená kolejnice (10/2013)


Další vytržená kolejnice na konci bývalé dopravní koleje (10/2013)


Místo pro výhybku druhé dopravní koleje na tanvaldském zhlaví (10/2013)


Výhybkářská budka na tanvaldské straně (10/2013)


Pohled na výhybkářskou budku, již v dezolátním stavu (10/2013)


Celkový pohled do stanice z tanvaldského záhlaví (10/2013)


Násilné ukončení manipulační koleje (10/2013)


Tanvaldská strana od dřevěného skladu (10/2013)


Celkový pohled na chátrající budovu skladu (10/2013)


Prázdný interiér dřevěného skladu (10/2013)


Nákladiště (10/2013)


Zamčený vstup do čekárny (10/2013)


Rychlík Praha - Tanvald při vjezdu do bývalé stanice Jesenný (10/2013)


Zadní strana bývalé dopravní budovy (10/2013)


Vchod do bytu z druhé strany budovy (10/2013)


Původní historická fotografie z 90. let s ještě existujícím krakorcem nad oběma dopravníma kolejema, v pozadí existující WC a starší lampy


Zastávka Jesenný (01/2016)


Zastávka Jesenný - již jen jako prostá jednokolejná zastávka (01/2016)


Zastávka Jesenný - místo vytržené výhybky druhé dopravní koleje (01/2016)


Zastávka Jesenný - čerstvě vytržené výhybky (1/2016)


Zastávka Jesenný - počítadlo náprav na bývalé dopravní koleji (01/2016)


Zastávka Jesenný (9/2003)


Zastávka Jesenný - námezník (01/2016)


Zastávka Jesenný (9/2003)


Zastávka Jesenný (01/2016)


Zastávka Jesenný (01/2016)


Zastávka Jesenný - místo vytržené výhybky manipulační koleje (01/2016)


Zastávka Jesenný - hektometrovník (01/2016)


Zastávka Jesenný - vstupní dveře do obytné části budovy (01/2016)


Zastávka Jesenný (01/2016)


Zastávka Jesenný - interiér skladu (01/2016)


Zastávka Jesenný - výhybky připravené k odvozu (01/2016)


Zastávka Jesenný (01/2016)


Zastávka Jesenný (01/2016)


Zastávka Jesenný (01/2016)


Zastávka Jesenný (01/2016)


Zastávka Jesenný - sklad (01/2016)


Zastávka Jesenný (01/2016)


Zastávka Jesenný (01/2016)


Zastávka Jesenný (01/2016)


Zastávka Jesenný - výhybky z roku 1985 (01/2016)


Zastávka Jesenný - krakorec


Zastávka Jesenný - zneplatněná návěstidla na krakorci

PANORAMA


Stanice z tanvaldského zhlaví s ukončením obou kolejí (10/2013)


Nákladiště vpravo a vyloučení koleje vlevo (10/2013)


Stará pohlednice ukazuje původní výpravní budovu a nákladištní kolej zaústěnou do trati i ve směru Tanvald - druhá dopravní kolej ještě neexistuje


Další stará pohlednice (cca 30. léta 20. stol.) již ukazuje kompletní kolejiště stanice Jesenný s čilým provozem - Autor: J. Hilger

MAPA ZASTÁVKY A NÁKLADIŠTĚ JESENNÝ

Mapa Jesenný nákladiště, zastávka

Mapa zastávky a nákladiště Jesenný pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

JESENNÝ
zastávka
5,251 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín