INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(040, 044) - KUNČICE NAD LABEM

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Stanice Kunčice nad Labem je sedmikolejná mezilehlá a odbočná stanice, ležící v rovném úseku trati ze Staré Paky do Trutnova. Nádraží Kunčice bylo postaveno spolu s tratí v roce 1869, což dokazuje i letopočet na kameni, který je zazděný ve sklepení místní nádražní restaurace. V době výstavby trati v roce 1869 měla stanice jen 3 koleje. Pět let na to se začalo s výstavbou plánované trati do nedalekého Vrchlabí a ve stanici tím přibyly další dvě dopravní koleje. V té době je také ve stanici vybudována malá točna s délkou 5 metrů, ta je pak v roce 1923 pro svou krátkou délku zrušena jako nevyhovující.

Kunčice nad Labem
Kunčice nad Labem (4/2018)

První přednosta stanice zde nastupuje službu až spolu se zprovozněním tratě do Vrchlabí v roce 1875. V té době je stanice Vrchlabí pětikolejným nádražím. Budova stanice je vystavěna podle upraveného typového plánu II.C, zvýšená o jedno patro. V roce 1912 je k budově přistavěna veranda pro cestující. Po vzniku republiky v roce 1918 vzniká v Liberci takzvaná německá „vzdorvláda“ a německý přednosta stanice i zaměstnanci stanice Kunčice nad Labem se k ní hlásí, i když okolní stanice se již zcela podřídily československým úřadům. Z těchto důvodů je rozhodnuto o násilném obsazení stanice, do které je posláno československé vojsko z České Lípy, které ji bez větších problémů obsazuje. 20. prosince 1918 byla po téměř 60 leté službě odstraněna vzdálenostní návěstidla a byla nahrazena novými vjezdovými návěstidly, ty jsou však stále nezávislá na výměnách. Po válce v roce 1945 je do výpravní budovy stanice Kunčice přiveden vodovod a v roce 1948 je kompletně přestavěna celá restaurace. Původní název stanice Kunčice nad Labem byl Pelsdorf, od roku 1918 nesla stanice česko-německý název Kunčice – Pelsdorf, 1. ledna 1925 pak byla stanice přejmenována na Kunčice nad Labem – Pelsdorf. Za okupace v roce 1938 se vrátil opět německý název Pelsdorf a po druhé světové válce v roce 1945 byla stanice definitivně přejmenována na současné Kunčice nad Labem.

V době zprovoznění tratě z Velkého Oseka do Trutnova v roce 1869 měla stanice tři koleje, teprve s výstavbou odbočné tratě do Vrchlabí v roce 1875 se počet kolejí zvýšil na pět. K dalšímu rozšíření kolejiště dochází až s výstavbou vlečky Krkonošské vápenky. V současné době má nádraží Kunčice nad Labem sedm kolejí, šest kolejí je dopravních a jedna kolej je manipulační. Celé kolejiště leží ve spádu 5 promile ve směru k Trutnovu. Hlavní dopravní kolejí pro směr Trutnov – Stará Paka je staniční kolej č.1 (délka 433 metrů), ve směru Vrchlabí je to pak staniční kolej č. 2 (376 metrů). Dopravní kolej č. 6 (289 m) slouží pouze pro sestavování nákladních vlaků a odjezd směr Martinice / Vrchlabí, ve směru k Trutnovu slouží jako manipulační a je kryta výkolejkou. Na trutnovské straně je do staniční koleje č. 5 (307 m) zaústěna vlečka podniku Krkonošské vápenky s délkou 2350 metrů (konec v 99,595 km). Z této vlečky pak ještě odbočuje druhá vlečka Agro Kunčice a.s. Vlečka Krkonošské vápenky byla vybudována v roce 1963 a to spolu s lanovkou, dlouhou více než 8 km, která dopravuje vápenec z lomu v Černém Dole k předávkovému kolejišti. Manipulační kolej st. č. 7 (281 m) je na obou koncích zakončena kusými kolejemi 7a/7b (67/161 metrů) a obsluhuje dvě nákladiště na obou stranách výpravní budovy (jedno již nepoužívané) a také sklad, který se nachází od dopravní budovy stanice na martinické straně.

Kunčice nad Labem
Kunčice nad Labem - panorama kolejiště na martinicko - vrchlabské straně (4/2018) - (kliknutím se zvětší)

Čtyři nástupiště u dopravních kolejí jsou úrovňová, vnitřní, jednostranná a pouze sypaná (2019) - nacházejí se u staničních kolejí č. 1 (délka nástupiště 210 m), st. k. 2 (180 m), st. k. 3 (230 m) a st. k. 5 (185 m). Přístup na první tři nástupiště zajišťují od výpravní budovy a dopravní kanceláře tři přechody. Nástupiště jsou osvětlována výložníkovými lampami umístěnými na budově, na verandě je pak několik peronních svítidel, centrální kolejiště stanice osvětlují dvě vysoké osvětlovací věže – obě zhlaví osvětluje řada sklopných svítidel, ostatní prostory jsou pak osvětlovány individuálně výložníkovými svítidly. Přístup cestujících na verandu a k nástupištím je buď vestibulem stanice nebo chodníkem kolem výpravní budovy na trutnovské straně. Pro informování cestujících i obslužného personálu slouží v Kunčicích nad Labem staniční rozhlas.

Staniční zabezpečovací zařízení je 3. kategorie a tvoří ho reléové cestové zabezpečovací zařízení, typ AŽD-71 s centrálním pultem a tlačítkovou volbou, které obsluhuje výpravčí stanice. Zabezpečovací zařízení umožňuje současný vjezd ze směrů Vrchlabí – Martinice nad Labem a vylučuje protisměrnou jízdu na stejnou kolej. Všechny výhybky jsou ve stanici přestavovány elektromagneticky a elektromagnetický přestav mají i dvě výkolejky – jedna je umístěná na vlečkové koleji a druhá na trutnovské straně koleje č.6. Odjezdová návěstidla jsou světelná a jsou umístěná u všech dopravních kolejí (u některých kolejí i trpasličí). U manipulační koleje č.7, trutnovské části koleje č. 6, vlečce a na obou zhlavích stanice jsou klasická nebo trpasličí seřaďovací návěstidla. Jako traťové zabezpečení slouží do všech tří směrů pouze telefonické dorozumívání (2020) a výprava vlaků i provoz je řízen dle předpisu D2. Vjezdová návěstidla a předvěstidla jsou ze všech tří směrů světelná. Vjezdové i odjezdové rychlosti jsou v pokračování koleje traťové s místním omezením, do odbočky pak 40 km/h, na manipulační koleji č. 7 je povolena pouze rychlost 10 km/h.

Kunčice nad Labem
Kunčice nad Labem - budova stanice z příchozí komunikace (4/2018) - (kliknutím se zvětší)

Budovu stanice Kunčice nad Labem, stejně jako další na trati z Velkého Oseka do Trutnova, navrhl architekt Karel Schlimp. Původně měla být ve stanici vybudována výpravní budova dle typového plánu II.B, která se však kvůli malým ubytovacím kapacitám jevila jako nedostatečná. Proto architekt Schlimp zvolil budovu dle typového plánu II.C, kterou dále upravil zvýšením i původně přízemních bočních přístavků. Vzniklo tím poměrně atypické řešení celé budovy, která dostala místo dvou tři okenní osy. V prvním patře se tak nacházelo pět bytů, byt přednosty stanice a byty pro dopravní úředníky. V přízemí pak byly ve vestibulu umístěny čekárny 1., 2. i 3. třídy, vlevo dopravní a komerční kanceláře a pak také byt pro staničního dělníka. Dnešní dopravní kancelář byla dostavěna dodatečně a nalezneme ji vpravo pod verandou. Cestujícím ve stanici Kunčice nad Labem sloužila i nádražní restaurace. Dřevěná veranda lemující čelo výpravní budovy byla k budově přistavěna až v roce 1912.

Od dopravní budovy na martinické straně nalezneme šatny a větší sklad, který je již v dezolátním stavu, stejně jako nákladištní rampa, která k němu přiléhá. U kusé koleje 7b jsou objekty dílen traťové správy. Na trutnovské straně nalezneme větší nákladiště. Na obou stranách stanice jsou chráněné železniční přejezdy s místními komunikacemi. Stanice Kunčice nad Labem slouží hlavně k přestupům mezi tratěmi 040 Chlumec nad Cidlinou – Trutnov a 044 Kunčice nad Labem – Vrchlabí, poté k přejímce vozů zdejší vytížené vlečky a samozřejmě obsluhuje i zdejší malou podkrkonošskou obec. Z turistického hlediska není nijak zajímavá, kolem neprochází žádná turistická značka, ale cyklisté si svoje trasy najdou, kousek od nádraží je cyklorozcestník.

Kunčice nad Labem 1871
Nádraží Kunčice nad Labem těsně po výstavbě trati Rakouské severozápadní dráhy - všechny koleje ještě nejsou dostavěné
Datace: 1871, Autor: Josef Löwy, Sbírka: ETH-Bibliothek Zürich - (klinutím se zvětší)

NÁDRAŽÍ Z ROKU 1871 V BARVĚ

Kunčice nad Labem 1871
Nádraží Kunčice nad Labem v barvě - restaurovaná a kolorovaná původní fotografie

FOTOGALERIE


Kunčice nad Labem - spěšný vlak odjíždí do Trutnova (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem - veranda (4/2018)


Kunčice nad Labem - přístup do verandy (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem - vstup do vestibulu (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem - vestibul a bývalé pokladny (4/2018)


Kunčice nad Labem - pokladny (4/2018)


Kunčice nad Labem - pokladny a východ na peron (4/2018)


Kunčice nad Labem - martinická strana kolejiště stanice (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem - trutnovská strana (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem - sklad (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem - rozpadající se sklad a nákladiště (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem - odjezdová a seřaďovací návěstidla na martinické straně (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem - kusá kolej k dílnám traťové správy (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem - odjezdová návěstidla (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem - nepoužívané PSt. (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem - martinicko-vrchlabské zhlaví (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem - vpravo do Vrchlabí, vlevo do Martinic (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem - vpravo směr Vrchlabí, vlevo do Martinic(4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem - detail seřaďovacího návěstidla na vrchlabské koleji (4/2018)


Kunčice nad Labem - přejezd na martinicko-vrchlabském zhlaví stanice (4/2018)


Kunčice nad Labem - vpravo kolej směr Vrchlabí, vlevo kolej směr Martinice (4/2018)


Kunčice nad Labem - pohled do stanice přes přejezd (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem - plocha nákladiště u dílen traťové správy (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem - detail odjezdových návěstidel (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem - nájezd na rampu již nepoužitelný (4/2018)


Kunčice nad Labem - rampa od obslužné silnice (4/2018)


Kunčice nad Labem - silnice ke skladu a dílnám (4/2018)


Kunčice nad Labem - pohled na zdevastovaný sklad odzadu (4/2018)


Kunčice nad Labem - interiér (4/2018)


Kunčice nad Labem - sklad (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem - vstup do vestibulu od obce (4/2018)


Kunčice nad Labem - celkové foto stanice od obce (4/2018)


Kunčice nad Labem - přístup na peron (4/2018)


Kunčice nad Labem - trutnovská strana kolejiště (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem - jedna ze dvou osvětlovacích věží (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem - kusá kolej na trutnovské straně (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem - rovně vede vlečková kolej (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem - vlevo trať do Trutnova, vpravo vlečka do vápenky (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem - trutnovské zhlaví (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem - výkolejka na vlečce (4/2018)


Kunčice nad Labem - vlečková kolej (4/2018)


Kunčice nad Labem - přejezd na cestě k místnímu hřbitovu (4/2018)


Kunčice nad Labem - seřaďovací návěstidla na trutnovském zhlaví (4/2018)


Kunčice nad Labem - budova stanice na pohlednici po výstavbě přední verandy (cca 1915)


Kunčice nad Labem - výřez z pohlednice - budova ještě bez verandy (před rokem 1912)

PANORAMA


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem - martinicko-vrchlabské zhlaví (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem - budova stanice od silnice (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem (4/2018)


Kunčice nad Labem - trutnovské zhlaví (4/2018)


Kunčice nad Labem - vestibul stanice (4/2018)

SITUACE STANICE KUNČICE NAD LABEM 2020


kliknutím se zvětší

Mapa stanice Kunčice nad Labem pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA

Volba zobrazované mapy:

TECHNICKÉ INFORMACE

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

KUNČICE NAD LABEM
stanice
97,086 km
KUNČICE NAD LABEM
stanice
0,000 km
Podhůří
zastávka
2,261 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín