INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(040) - ŠÁROVCOVA LHOTA

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Šárovcova Lhota je jednokolejná mezilehlá zastávka s nákladištěm ležící v rovném úseku trati u přejezdu s místní komunikací. Trať z Velkého Oseka do Trutnova byla zbudována společností Rakouská severozápadní dráha a kompletně zprovozněna 1. června 1871, v době zprovoznění trati stával na místě zastávky pouze strážní domek s obsluhou závor. Provizorní zastávka tu byla zbudována a zprovozněna až 1. listopadu 1884, v té době šlo pouze o jednoduché nástupiště bez zázemí pro cestující. Dne 11. srpna roku 1885 povolil inspektorát pro udržování dráhy v Nymburce výstavbu plnohodnotné zastávky Šárovcova Lhota - Mlázovice a to s finančním přispěním obou v názvu zastávky zmíněných obcí. Obec Šárovcova Lhota přispěla částkou 650 zlatých a obec Mlázovice částkou 200 zlatých.

Šárovcova Lhota zastávka

S rostoucí výrobou v obcích a také díky potřebě odvozu dřeva ze zdejších lesů, vyvstával stále častěji požadavek na zřízení nákladiště. K jeho výstavbě došlo v roce 1923, kdy byla zastávka rozšířena a na straně k Ostroměři vybudováno nákladiště s betonovou rampou. Z této doby také pochází budova zastávky Šárovcova Lhota, která byla později ještě přestavována. Po druhé světové válce byla potřeba převozu zboží stále intenzívnější a tak bylo rozhodnuto v roce 1950 o prodloužení již nedostačujícího nákladiště. V té době se vozové zásilky odstavovaly i v nedaleké stanici Lázně Bělohrad, odkud se převážely nákladními automobily - spousta vagónů také čekala v pořadníku na přistavení ke zdejšímu nákladišti v ostroměřské stanici. Prodloužení nákladiště bylo provedeno tak, že se zrušilo koncové zaústění koleje ve směru na Ostroměř, kolej se prodloužila a vybudovala se nová výhybka co nejblíže nástupišti zdejší zastávky. Nákladištní kolej tím byla významně prodloužena a zaústěna byla nyní ve směru na Lázně Bělohrad - kolej byla také díky spádu zabezpečena výkolejkou. V roce 1958 pak došlo i k přestavbě zastávky, která se v konfiguraci z tohoto roku vlastně zachovala dodnes. Její zatím poslední rekonstrukce proběhla v letech 1996 - 1998 opravou jednotlivých objektů zastávky. Po roce 2005 byla ještě upravena konfigurace nákladiště a byly sneseny dvě výměny, které v polovině zaúsťovaly kolej ve směru k Ostroměři.

Zastávka Šárovcova Lhota - panorama
Panorama zastávky pohledem na budoby zastávky - vlevo stojan na kolo a stavědlo, v pozadí budova zastávky (kliknutím se zvětší) (12/2016)

Šárovcova Lhota je dnes (1/2019) zastávkou, nákladištěm a závorářským stanovištěm. Nákladiště zastávky je kryto mechanickými návěstidly s předvěstidly, ovládanými ze zdejšího traťového stavědla. Na nákladišti i dnes (2017) probíhá čilá nakládka, hlavně dřeva ze zdejších hlubokých lesů. Ze závorářského stanoviště vedle budovy zastávky se ovládají dvoje mechanické závory a to místní, umístěné hned za koncem nástupiště zastávky, chránící přejezd se silnicí III. třídy a dálkově asi 800 m vzdálené závory ve směru na Ostroměř, chránící přejezd s místní komunikací do osady Libín. Nástupiště zastávky má délku 90 metrů a je tvořeno betonovými panely na konzolách typu SUDOP, plocha zastávky je pečlivě vydlážděna zámkovou dlažbou. Nástupiště osvětlují čtyři nízké pouliční lampy - nákladiště bylo osvětlováno šesti vysokými výložníkovými lampami, které později nahradily dvě vysoké osvětlovací věže. Budova zastávky je nízkopodlažní, poměrně rozložitá a má nepravidelný členitý půdorys. V budově zastávky je kancelář pro závoráře a vytápěná čekárna pro cestující - do konce roku 2009 zde probíhal i prodej jízdenek. Vedle budovy zastávky stojí samostatně moderní stavba toalet a technických místností. Traťové stavědlo s ovládáním návěstidel, výhybky a výkolejky stojí samostatně od obou budov. Zastávka a nákladiště Šárovcova Lhota je jedna z těch moc hezkých zastávek, kterých není v regionu moc - rekonstruovaná a pečlivě udržovaná, radost pohledět. V roce 2008 skončila zastávka na třetím místě v soutěži o nejkrásnější nádraží České republiky. Zastávku nalezneme v samém centru obce Šárovcova Lhota a kolem zastávky prochází zelená turistická značka z Ostroměře do Lázní Bělohradu - rozcestník je umístěn na sloupku u přejezdu.

Aktualizace (01/2021): Spolu se zavedením nového jízdního řádu na konci roku 2020 skončil i provoz závorářského stanoviště a zastávka je zcela bez obsluhy. Mechanické závory v obci Šárovcova Lhota u zastávky a druhé mechanické na silnici do obce Libín byly nahrazeny novými, které se spouští automaticky jízdou vlaku. S nahrazením mechanických závor došlo i ke zrušení mechanických návěstidel a předvěstidel, které byly nahrazeny světelnými.

Šárovcova Lhota 1940
Pohlednice ukazuje ještě původní budovu zastávky Šárovcova Lhota a přejezd v roce 1940

FOTOGALERIE


Starší fotografie květinami ozdobené zastávky (5/2005)


Pohled k nákladišti zastávky (5/2005)


Starší konfigurace nákladiště s ještě existující spojkou zaústěnou k Ostroměři (5/2005)


Pohled na ostroměřskou stranu nástupiště (12/2016)


Zastávka Šárovcova Lhota pohledem k Bělohradu (12/2016)


Zastávka pohledem k Ostroměři - v pozadí nákladiště zastávky (12/2016)


Stojan na kola a samostatně stojící traťové stavědlo (12/2016)


Pohled do zastávky od stavědla (12/2016)


Vstup do stavědla zastávky a nákladiště Šárovcova Lhota (12/2016)


Konec nástupiště zastávky na které navazuje přimknutá kolej nákladiště (12/2016)


Pohled z ostroměřské strany nástupiště do zastávky (12/2016)


Výhybka nákladištní koleje (12/2016)


Nástupiště zastávky (12/2016)


Nákladiště Šárovsova Lhota (12/2016)


Pohled na nákladiště zastávky s torzy výložníkových lamp a dvěma osvětlovacíma věžema v pozadí (12/2016)


Výkolejka nákladištní koleje ovládaná drátovodem do stavědla (12/2016)


Detail výkolejky (12/2016)


Kolej a plocha nákladiště(12/2016)


Traťová kolej (12/2016)


Drátovody (12/2016)


Pohled od nákladiště do zastávky (12/2016)


Výhybka nákladištní koleje pohledem do zastávky (12/2016)


Nástupiště pohledem z ostroměřské strany (12/2016)


Toalety a sklad (12/2016)


Pohled na nástupiště na bělohradské straně (12/2016)


Přejezd a ovládání závor vedle budovy zastávky (12/2016)


Zastávka pohledem z bělohradské strany (12/2016)


Kliky ovládání závor obou přejezdů (12/2016)


Místní závory na konci nástupiště zastávky (12/2016)


Detail mechaniky stahování závor (12/2016)


Detail druhé strany (12/2016)


Celkový pohled na zastávku z přejezdu (12/2016)


Boční přístup k zastávce a čekárně ze silnice (12/2016)


Místní přejezd se silnicí III. třídy (12/2016)


Dálkově ovládané závory na místní komunikaci do osady Libín (5/2005)


Mechanicky ovládané závory na komunikaci do osady Libín - nový pohled (11/2018)


Dálkově ovládané závory na místní komunikaci do osady Libín (11/2018)


Dálkově ovládané závory na místní komunikaci do osady Libín (11/2018)

PANORAMA


Celkový panoramatický pohled na zastávku Šárovcova Lhota (12/2016)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

ŠÁROVCOVA LHOTA
zastávka a nákladiště
55,864 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín