INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(064) - BŘEZNO U MLADÉ BOLESLAVI

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Březno u Mladé Boleslavi je jednokolejná mezilehlá zastávka ležící v rovném úseku trati 064 mezi stanicemi Dolní Bousov a Mladá Boleslav město. V mezistaničním úseku Březno u Mladé Boleslavi – Dlouhá Lhota leží nejdelší rovný úsek staropacké lokálky měřící 1230 m. Ač dnes pouze jednokolejná zastávka, šlo v minulosti o vytíženou tříkolejnou stanici, s vlečkou významného pojizerského cukrovaru Čejetičky (zal. 1872), využívanou hojně pro dopravu zemědělských komodit. V těsné blízkosti někdejšího nádraží dodnes stojí udržované budovy bývalého hospodářského družstva v Čejetičkách.

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (09/2017)

První slavnostně vyzdobený vlak dorazil do stanice 26. listopadu 1905 – a o den později začal i oficiální provoz dráhy na této části trati (Sudoměř – Mladá Boleslav – Sobotka, úsek Sudoměř – Mladá Boleslav - Dolní Bousov byl vystavěn f. Kress a Bernard z Prahy). V té době stávala v Březně menší stanice s výpravní budovou, řízená přednostou. Stanice Březno u Mladé Boleslavi měla v době zprovoznění tři koleje, hlavní průběžná dopravní staniční kolej měla užitnou délku 108 metrů, z ní vycházela výměnami č. 1 a 3 druhá dopravní kolej s délkou 132 metrů. Třetí kolej byla manipulační a obsluhovala hlavně nákladiště a sklad a měla délku 167 metrů. V době přípravy a plánování trati si spolkový cukrovar v Mladé Boleslavi vymohl zřízení vlečkové koleje, a tak byla ve stanici vystavěna také krátká vlečková kolej, který vycházela na bousovské straně z manipulační koleje výměnou č. 4 a měla délku 74 metrů, kolej byla později prodloužena na délku 112 metrů. Kolejiště stanice leží v mírném spádu (cca 3 promile) směrem k Mladé Boleslavi, a tak byla manipulační kolej na boleslavské straně zajištěna výkolejkou.

Ve stanici stávala v době zprovoznění trati typizovaná nízkopodlažní výpravní budova s půdorysem písmene T, kdy se na obdélníkovou část s prostory pro cestující kolmo přimykala část s dopravní kanceláří a bytem pro obsluhu zastávky – budova byla později rozšířena na levé straně plynosilikátovým přístavkem (služební byt). Na přední část výpravní budovy navazovalo venkovní stání pro cestující, kryté zastřešenou verandou. Z verandy vedly jedny dveře do dopravní kanceláře a druhé do vytápěné čekárny. Budova byla také částečně podsklepena, přístup do sklepa umožňovalo lomené pravotočivé schodiště. Od výpravní budovy na bousovské straně se nacházely dřevěné toalety a menší dřevěný sklad s cihlovou nákladištní rampou, jejíž povrch byl později zpevněn betonovými panely. Na druhé (boleslavské straně) byla zahrádka se studnou náležející přednostově bytu. Nástupiště bylo pouze sypané a kolejiště osvětlovaly petrolejové lampy. Teprve až v roce 1947 byla do stanice zavedena elektřina a kolejiště bylo osvětleno novými elektrickými lampami.

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - původní výpravní budova před demolicí (11/2015)

Zajímavý byl i vývoj názvu stanice. Starobylá obec, mající kořeny až ve 13. století, se jmenovala prapůvodně Židněves, ale nikoliv jako obec, kterou založili židé či jako obec s převážně židovským obyvatelstvem, ale jako obec jejímž zakladatelem či významným majitelem byl pán jménem Židina či Šidina. V nejstarších pramenech o obci z roku 1255 je název uváděn jako Schidinawes, na konci 13. století Zydinawes. Císařské úřady pak v polovině 18. století zaměnily český základ slova Židněves, za slovo žid (der Jude) a pojmenovali v němčině úředně obec Judendorf, což se projevilo i v pojmenování stanice, která dostala oficiální německé jméno Priesen – Judendorf. V době zprovoznění dráhy se však již dlouhou dobu používal český název obce Žitnoves, který tíhl spíše ke jménu, které vychází ze základu žito. Teprve v roce 1911 došlo úředně k nápravě, a tak stanice dostala správný C.K rakouský název Priesen – Žitnowes, česky tedy Březno – Žitněves. V roce 1924 je pak při hromadné úpravě názvů stanic na železniční síti název změněn podle upraveného jména obce na Březno – Židněves. K pojmenování Judendorf se pak vrací až německá nacistická okupační správa. Samotný název Březno je zřejmě odvozen od březových porostů rostoucích v této kotlině a první písemná zmínka o Březnu pochází již z roku 1255.

16. července 1926 byla na trati zavedena zjednodušená výprava vlaků a na konci roku následujícího, tedy 31. prosince 1927 byla stanice přeměněna na komerční zastávku s nákladištěm. Za německé okupace v roce 1938 jsou malé stanice a nákladiště znovu „uměle“ obsazovány přednosty, kteří byli vysídleni ze stanic na území okupovaných Sudet. A tak je 1. listopadu 1938 Březnu navrácen statut samostatné stanice v čele s přednostou. Na požadavek cukrovaru v Čejetičkách byla prodloužena rampa na nakládání řepy tak, aby se k ní vešlo najednou šest vagonů. K vážení nakládaného zboží sloužila mostní váha, jejíž plány spolu s plány vážního domku pochází z roku 1941. Řepa se pak na nákladišti pravidelně nakládala do konce 60. let 20. století, kdy začala být dopravována nákladními auty.

Březno u Mladé Boleslavi
Březno u Mladé Boleslavi - panorama nákladištní rampy a plochy bývalého kolejiště (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi, které sloužilo i jako hláska, bylo obsazeno do konce jízdního řádu 1990/1991, kdy došlo k ukončení prodeje jízdenek. V 90. letech byla postupně odstraněna mechanická návěstidla. Na počátku tisíciletí byla zastávka a nákladiště Březno u Mladé Boleslavi neobsazená a měla dvě koleje a nepoužívanou vlečku. Hlavní dopravní kolej č. 1 měla délku 185 metrů, manipulační kolej č. 3. odbočovala z dopravní koleje na obou stranách výhybkou č. 1. a č. 3 a její délka byla 163 metrů. Kolej byla na obou koncích zajištěna proti ujetí výkolejkami (Vk1 a Vk3). Vlečková kolej byla kusá a byla zaústěna do manipulační koleje č. 3 ve směru k Dolnímu Bousovu, kolej vlečky obsluhovala rozsáhlé dlážděné nákladiště s velkou betonovou rampou a na konci byla zakončena sypaným šturcem. Vlečka byla rovněž zajištěna proti ujetí výkolejkou. Kolej však již nebyla používána a výměna již na ni neumožňovala vjezd a byla trvale zapevněna v poloze na manipulační kolej č. 3. Původní staniční kolej č. 2 délky 132 metrů byla zlikvidována krátce po roce 1990. Zabezpečení nákladiště bylo provedeno zapojením do automatického hradla (AHP-03) traťového zabezpečovacího zařízení úseku Mladá Boleslav město – Dolní Bousov a závislost byla vytvořena pomocí elektromagnetických zámků pomocného stavědla PSt. B a počítačů náprav. Samotné výhybky a výkolejky byly stavěné ručně, opatřené výměnovými a odtlačnými zámky. Zastávka měla v té době jedno nástupiště s pevnou hranou typu Tischer umístěné u dopravní koleje č. 1, nástupiště mělo délku 80 metrů. Veranda neobsazené a chátrající budovy sloužila jako přístřešek pro cestující. Zastávku osvětlovalo 6 nízkých pouličních svítidel ovládaných stmívacím čidlem. V roce 2013 pak došlo k faktické likvidaci kolejiště snesením zbylých 3 výhybek, i když v některých úsecích zůstaly dodnes (2021) koleje zachované. V září 2016 začala rekonstrukce zastávky, a to likvidací původní výpravní budovy stanice Březno u Mladé Boleslavi a na jaře roku 2017 (duben/květen) pak pokračovala výstavbou nové zastávky v upravené poloze.

V současné době (2021) je zastávka posunuta ve směru k Mladé Boleslavi, a to k přejezdu se silnicí vedoucí do obou obcí (Březno u Mladé Boleslavi a Židněves). Zastávka je jednokolejná a leží v rovném úseku trati, má sypané nástupiště s pevnou hranou typu Tischer délky 60 metrů. Cestujícím slouží nová prefabrikovaná čekárna typu „Antivandal U“ (výrobce ŽPSV) se šikmou betonovou střechou a půdorysem 4 x 1,8 m, ta je umístěná uprostřed nástupiště zastávky. Blízký prostor před čekárnou je vydlážděn zámkovou dlažbou. Prostor nástupiště a čekárny je osvětlován dvojicí moderních sklopných svítidel umístěných po obou stranách čekárny. Mobiliář zastávky tvoří konzolová lavička přišroubovaná na zadní stěně betonové čekárny, odpadkový koš a vitrína na jízdní řády a dopravní informace. U zastávky se na boleslavské straně nachází železniční přejezd (č. P4646) se silnicí III. třídy (č. 2801) vedoucí z Března k hlavnímu silničnímu tahu Jičín – Mladá Boleslav. Přejezd je chráněný pouze výstražnými kříži. Na bousovské straně je také přejezd (č. P4647) s polní cestou chráněný také výstražnými kříži.

Bžezno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (2014)

I v této době (2021) se dají nalézt drobné pozůstatky po původní stanici a nákladišti. Stále se zachovalo pomocné stavědlo a v některých úsecích i kolejnice, námezníky, patky sloupů či zbytky pražců. Nelze též opomenout nízký hliněný šturc vlečkové koleje a dvě nádherné košaté staré lípy, jejichž stínu lze dodnes nalézt původní staniční studnu (v neuskutečněném plánu z roku 1902 byla tato osazena „pohárovým" čerpadlem). Původní rozsáhlé nákladiště s navazující vysokou betonovou rampou stále slouží ke skladování řepy cukrovaru Dobrovice, jen je již obsluhováno nákladními auty. Zastávka obsluhuje obec Březno u Mladé Boleslavi (asi 850 metrů od pomyslného centra) a Židněves (asi 1,2 km). Přibližně 1 km od železniční zastávky se nachází zámek Březno, původně vodní tvrz – prastaré sídlo mocného severočeského rodu Markvarticů. Zámek je v současnosti nepřístupný, postupně citlivě rekonstruován. Jinak z turistického hlediska není zastávka nijak zajímavá, slouží hlavně k dopravě obyvatel obou dotčených obcí.

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE STANICE BŘEZNO U MLADÉ BOLESLAVI

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - stanice restaurováno, kolorováno (kolem roku 1906)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - fotografie ukazuje polohu výpravní budovy, dřevěných toalet a skladu - restaurováno, kolorováno (04/1923)

FOTOGALERIE

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - přejezd na bousovské straně (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - pohled od přejezdu do bývalé stanice, cesta vede na nákladiště (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - přibližná poloha výhybky nákladištní koleje (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - pohled k přejezdu, v trávě stále zachovalý námezník (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - námezník (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - od námezníku zůstaly koleje stále zachovány (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - nákladištní kolej st. č. 3 (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - vlevo nákladištní kolej, vpravo vlečková kolej vedoucí k rampě (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - nákladištní rampa u vlečkové koleje (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - plocha kolejistě a rampa (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - stále viditelné původní nástupiště (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - stopy po vytrhané nástupištní hraně (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - původní osvětlení zůstalo zachováno (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - vlevo nákladiště s hromadou řepy (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - vpravo za pomocným stavědlem stávala původní výpravní budova stanice (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - stále zachovalé stopy po původním nástupišti (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - dvě košaté lípy stojící původně vedle výpravní budovy (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - pomocné stavědlo (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - nová nástupiště posunuté do polohy blíže k přejezdu na boleslavské straně zastávky (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - nová zastávka (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - konec nástupiště na bousovské straně (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - nová čekárna zastávky (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - mobiliář tvoří tradičně konzolová lavička, vitrína a koš. (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - osvětlení čekárny (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - původní budovy hospodářského družtva (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - boleslavský konec nástupiště (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - celskový pohled na zastávku (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - přejed na boleslavské straně zastávky (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (09/2017)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - původní výpravní budova stanice a před ní stále zachovalá nákladištní kolej (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - zděná rampa na které se kdysi nacházel původní dřevěný sklad (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - bousovský konec původního nástupiště (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - nákladištní kolej zachovalá téměř v celé délce (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - kolej a námezník určují polohu výměny (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - nákladištní a vlečková kolej (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - pohozený zbytek lanovodu (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - vlečková kolej u velké rampy (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - zbytek osvětlení nákladiště (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - stále zachovalé pražce vymezují polohu výměny druhé dopravní koleje St. č. 2 (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - kolej vlečky na druhé straně rampy (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - skladištní rampa a pozůstatky základů skladu (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - velké nákladiště stále slouží k původnímu účelu, jen je obsluhováno automobily (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - patka osvětlení nákladiště (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - hrana velké rampy a kolej vlečky (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - pohled od skladištní rampy k velké rampě vlečkové (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - čelní pohled na výpravní budovu(11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - pohled do bývalé staničky z boleslavské strany (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - pohozený námezník na boleslavské straně (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - studna a zbytky oplocení původní zahrádky přednosty stanice (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - stále zachovalý zbytek manipulační koleje (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - interiér výpravní budovy před demolicí (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - točité schody do sklepa (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - budova z příjezdové strany (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - osvětlení a za ním rampa skladu (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - hranu původní skladištní rampy lemují kolejnice z dob výstavby trati - tato vyrobena r. 1904 (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - konec nástupiště a budova stanice s verandou (11/2015)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - nová betonová čekárnu, typ Antivandal, betonový koš nahrazen plastovým (05/2021)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - plocha kolem čekárny vydlážděna zámkovou dlažbou (05/2021)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - bousovský konec nástupiště a pohled k na již neexistující kolejiště (05/2021)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - studna pod korunami mohutných lip(05/2021)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (05/2021)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - hektometrovník (05/2021)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - lípy nyní tvoří výraznou dominantu zastávky (05/2021)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - již neexistující budova a skladištní rampa, vše srovnáno do roviny (05/2021)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (05/2021)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (05/2021)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (05/2021)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - na bousovské straně zůstaly stále zachovány části manipulační a vlečkové koleje (05/2021)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (05/2021)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - námezník taktéž zachován (05/2021)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (05/2021)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - přejezd na bousovské straně (05/2021)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (05/2021)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (05/2021)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - pomocné stavědlo (05/2021)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - jízdní řád ve vitríně zastávky (05/2021)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (05/2021)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - studna (05/2021)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - zbytek patky mechanického vjezdového návěstidla stanice na bousovské straně (09/2021)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (09/2021)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - označení přejezdu (09/2021)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - zbytek patky mechanického vjezdového návěstidla na boleslavské straně (09/2021)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - stále stojící lanovod (09/2021)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - kanály lanovodů (09/2021)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - patka (09/2021)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - na boleslavské straně stále stojí sloupky lanovodů (09/2021)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - obrovská plocha velkého nákladiště (09/2021)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (09/2021)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (09/2021)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi (09/2021)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - nákladiště (09/2021)

Březno u Mladé Boleslavi
Zastávka Březno u Mladé Boleslavi - osvětlení čekárny (11/2021)

SITUACE STANICE BŘEZNO U MLADÉ BOLESLAVI 1906


kliknutím se zvětší

Mapa stanice Březno u Mladé Boleslavi pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

BŘEZNO U MLADÉ BOLESLAVI
zastávka
24,392 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín