INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(030) - KOŠŤÁLOV

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Košťálov je dvoukolejná mezilehlá stanice s vlečkou do místního kamenolomu, kolejiště stanice leží v rovném úseku trati u chráněného přejezdu se silnicí z Košťálova do Lomnice nad Popelkou.

Stanice Košťálov

Nejprve bych si dovolil přednostně otevřít téma jména stanice, aby již z počátku měl čtenář jasno. Stanice byla vystavěna v roce 1858 na významné trati spojující Pardubice a Liberec a to na katastru obce Košťálov, nesla však až do roku 1945 jméno sousedního městyse Libštát. Původně byla stanice totiž plánována na pozemcích městyse Libštátu, ale jak uvádí kronika městyse: „…proti se stavěli občané, kteří jako důvod uváděli to, že železnice přivádí do okolí vojsko…“. Stanice Libštát tedy byla postavena dál ve směru k Liberci, na pozemcích obce Košťálov, která její výstavbu naopak uvítala. Zastupitelé Košťálova však celá léta žádali o přejmenování stanice, a to se povedlo až na devátý pokus. Neúspěšné žádosti o přejmenování nesou letopočet 1904 / 1910 / 1912 / 1919 / 1924 / 1927 / 1928 / 1931 a 1942, teprve rok 1945 přinesl úspěch. Samostatná zastávka Libštát ležící ve směru ke Staré Pace byla vystavěna a zprovozněna až po druhé světové válce 22. února 1948. Dále již budu i v historických souvislostech používat současné jméno stanice Košťálov a ctěný čtenář tak bude mít tímto jasno.

Košťálov
Stanice Košťálov - panorama nákladiště u skladu a zbytky dnes již vytržené 3 staniční koleje (3/2016)

Stanice Košťálov byla vystavěna jako stanice třetí třídy v roce 1858, spolu s výstavbou a postupným zprovozňováním celé trati společnosti Jihoseveroněmecké spojovací dráhy (SNDVB). Stanice měla v době výstavby tři průjezdné koleje a jednu kolej kusou. Kusá kolej obsluhovala rozsáhlé nákladiště a velký sklad na turnovské straně stanice. Ihned po otevření se stává stanice významným přepravním bodem pro spádovou oblast celého lomnicka. Většina průmyslových podniků z pět kilometrů vzdálené Lomnice nad Popelkou a okolí přepravuje své zboží povozy do stanice Košťálov, kde jsou zásilky překládány na vlak. A to až do roku 1906, kdy byla vystavěna dráha spojující Lomnici nad Popelkou a Starou Paku (064/046). Stanice je v té době velmi vytížená, a tak v letech 1887 a 1888 dochází k jejímu prvnímu rozšíření, na rozšiřování stanice pracuje stavební podnikatel Josef Baldi a Stanislav Hybler (ten v Libštátě vlastnil Libštátské textilní závody). V roce 1900 byla v Košťálově postavena velká mechanická tkalcovna a o něco později i textilní závody. V roce 1913 je plánováno další rozšíření kolejiště, ale kvůli vypuknutí první světové války k tomu již v této době nedošlo. V roce 1922 byla na turnovské straně stanice vystavěna krátká vlečka Čedičových podniků Košťálov a štěrk se sem dopravoval z lomu na vrchu Strážník, který se nachází kousek nad nádražím. K plnění vagonů byla u vlečkové koleje vystavěna mohutná zděná násypka (dodnes zachovalá - 2019). V roce 1926 dochází k objevu daleko vydatnějšího ložiska asi o 1,5 km dále, v údolí Želechovského potoka, a tak je k již vzniklé vlečce vystavěna 1550 metrů dlouhá visutá nákladní lanovka s 52 vozíky. Provoz lanovky byl elektrický a lanovkou bylo možné denně naplnit až 40 vozů kvalitním štěrkem, který se používal na výstavbu nových tratí a silnic.

Košťálov
Stanice Košťálov - panorama skladiště (3/2016)

Poválečný rok 1946 byl ve znamení velkého budování - 24. září byla konečně spojena kusá kolej s třetí staniční kolejí, byl tak proveden plán z roku 1913 o zaústění skladištní koleje v obou směrech. V tomto roce došlo také k vybudování útulny a truhlárny traťové správy Turnov. V roce 1948 dochází k vydláždění cesty a chodníku, které vedou k nádraží, o rok dříve již bylo vydlážděno zdejší rozsáhlé nákladiště. Pro zajímavost v tomto roce bylo na vlečce naloženo štěrkem celkem 1764 vagonů. Jelikož je lom v Želežském údolí dále rozšiřován, dochází na uvažované plány výstavby zcela nové vlečky, protože kapacita lanovky je již na hranici možného. A tak je v roce 1977 zahájena výstavba nové železniční vlečky o délce 1,7 km s maximálním stoupáním 16 promile. Vlečka vede přímo na okraj lomu, kde je pro plnění vagonů vystavěno nové násypné zařízení, plněné dopravníkovými pásy. Vlečka má ve stanici dvě předávací koleje o užitné délce 250 metrů. Oficiálně byla vlečka uvedena do pravidelného provozu v roce 1981. Původní vlečka postavená v roce 1922 je i s visutou lanovkou zrušena a kompletně snesena. Do dnešních dní se z původní vlečky zachovala mohutná zděná násypka v místě původní vlečkové koleje. Další velké změny byly ve stanici provedeny až v novém tisíciletí, s výstavbou projektu „Racionalizace trati Jaroměř – Stará Paka – Železný Brod“ v letech 2007 – 2010, kdy byla v rámci 2. etapy mezi Železným Brodem a Starou Pakou provedena rekonstrukce trati i traťových a staničních zabezpečovacích zařízení s rekonfigurací kolejišť. Celá trať je po rekonstrukci řízena dálkově.

Košťálov
Stanice Košťálov - čelní pohled na budovu stanice a na verandu (3/2016)

Před projektem racionalizace trati měla stanice tři dopravní koleje se staničními čísly 1, 2, 4 (st. kolej 1 měla 413 metrů / 2 a 4–245 metrů), dvě průjezdné manipulační koleje se st. č. 3 a 5 (3–398 metrů / 5–152 metrů.) a jednu kusou manipulační kolej se st. č. 6., vycházející z dopravní koleje č. 4. Manipulační kolej č. 5 obsluhovala zdejší rozsáhlé nákladiště a velký sklad. Stanice leží ve spádu do Staré Paky, proto jsou manipulační koleje (3 a 5) a kusá kolej (6) kryty v tomto směru výkolejkami. Na turnovském zhlaví stanice odbočovala výhybkami (pokračováním st. koleje č. 3) vlečka kamenolomu, která také křížila spolu s dopravní kolejí dvoukolejně nedaleký přejezd. Jednostranná nástupiště pro cestující měla pevnou hranu typu Tischer a byla umístěna u dopravních kolejí 1 a 2, nástupiště obě měla shodnou délku 218 metrů. Přístup na nástupiště zajišťovala dvojice betonových přechodů. Zabezpečovací zařízení stanice bylo mechanické s ústředním stavědlem, stanice měla mechanická vjezdová i odjezdová skupinová návěstidla. Staniční zabezpečení bylo II. kategorie, návěstidla byla závislá na výměnách a výměny byly závorovány z ústředního stavědla. Jako traťové zabezpečení do obou směrů sloužilo pouze telefonické dorozumívání (D2), vše obsluhoval výpravčí z ústředního stavědla.

Košťálov
Stanice Košťálov - panorama kolejiště a nástupišť (3/2016)

Po rekonstrukci má stanice Košťálov redukované kolejiště a změnilo se samozřejmě i její zabezpečení. Kolejiště má pouze dvě dopravní koleje (st. č. 1 a 2), původní dopravní staniční kolej č. 4 se stala kusou - není zaústěna ve směru do Turnova. Z manipulačních kolejí č. 3 a 5 se stala jedna kusá kolej č. 3, která stále obsluhuje nákladiště a sklad (není zaústěna ve směru Turnov). Na vlečku je možné se dostat pouze výměnou umístěnou za přejezdem, druhá kolej obsluhující vlečku a původně vycházející z koleje č. 3 byla zrušena - stala se z ní odvratná kolej vlečkové koleje, přejezd byl tak upraven pouze jako jednokolejný. Vlečkové kolejiště na turnovské straně má dvě předávkové koleje. Jako u všech stanic s dálkovým ovládáním jsou výhybky u dopravních kolejí vybaveny elektrickým ohřevem typu TDDP. Vznikla nová jednostranná nástupiště s pevnou hranou typu Tischer u obou dopravních kolejí, u hlavní koleje č. 1 má nástupiště délku 125 m, u koleje č. 2 délku 90 metrů, obě jsou přístupná od budovy jedním centrálním přechodem. Po rekonstrukci dostala stanice zabezpečení 3. kategorie, a to decentralizované elektronické stavědlo ESA33, ovládané dálkově výpravčím z DOZ Stará Paka - nouzově je možná místní obsluha pohotovostním výpravčím. Na kolejích indikují volnost trati počítače náprav Frauscher. Ze současných vlakových cest je vyloučena pouze možnost protisměrné jízdy na stejnou kolej. Jako traťové zabezpečení funguje v obou směrech automatické hradlo AHP-03 (bez návěstního bodu). Všechna vjezdová, odjezdová a seřazovací návěstidla i předvěstidla jsou nově světelná, seřazovací návěstidla na obou zhlavích jsou trpasličí. Odjezdová návěstidla jsou u obou dopravních kolejí. Vjezdová i odjezdová rychlost je na hlavní průběžnou kolej č. 1 traťová, ve směru do odbočky pak 50 km/h.

Košťálov
Stanice Košťálov - původní zděná násypka u vlečkové koleje (6/2017)

Při budování trati byla pro stanici Košťálov zvolena stejná výpravní budova jako v nedalekých Semilech nebo v Mostku. Šlo o jednopatrovou budovu s dvěma krajními dvoupatrovými rizality, přičemž v pravém rizalitu byl umístěn vodojem, tento rizalit byl díky tomu na pohled o něco širší. Budova původně neměla verandu a celý komplex měl průčelí upravené novogotickou výzdobou, tolik typickou pro budovy na celé trati 030 z Pardubic do Liberce. V roce 1960-61 proběhla generální rekonstrukce celé budovy, která již nebyla v dobrém stavu a při ní se rozhodlo o zrušení obou rizalitů, které byly sneseny a celá budova byla nově zastřešena valbovou střechou. Vpředu byla dřevěná veranda nahrazena zděnou. V budově je umístěna dopravní kancelář a bývalá čekárna, která je pro cestující uzavřena. Zároveň je do budovy po modernizaci stanice umístěna technologie zabezpečovacího zařízení a na budovu instalovány kamery pro sledování provozu. Na turnovské straně od výpravní budovy nalezneme poměrně mohutný sklad s půdorysem cca 28 x 14 metrů s betonovou nákladištní rampou, vedle skladu se nachází rozsáhlé dlážděné nákladiště, vše v současné době (2019) obsluhované kusou kolejí (č.3). Osvětlení stanice a kolejiště vlečky zajišťují vysoké výložníkové lampy JŽ spínané dálkově, z dopraní kanceláře nebo soumrakovým čidlem. Stanice Košťálov se nachází v jihozápadní části stejnojmenné obce, kterou obsluhuje - asi 1 km od jejího centra. I když od stanice Košťálov nevede žádná turistická značka, můžeme se z nádraží vydat např. na nedaleký hrad Košťálov, nebo si udělat výlet po hřebeni do Jilemnice či do Semil, s krásnými výhledy na Krkonoše.

FOTOGALERIE


Stanice Košťálov- v pozadí vjezdové návěstidlo (3/2016)


Stanice Košťálov - nahoře vlečková kolej, dole dopravní kolej směr Turnov (3/2016)


Stanice Košťálov - vpředu traťová kolej do Liberce, vzadu vlečkové kolejiště (3/2016)


Stanice Košťálov - dvě předávkové koleje vlečky lomu (3/2016)


Stanice Košťálov - vlečkové kolejiště pohledem do stanice (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov - koleje vlečky u přejezdu (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov - výměna vlečkového kolejiště (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov - přejezd u vlečkového kolejiště je dvoukolejný (3/2016)


Stanice Košťálov - detail výkolejky (3/2016)


Stanice Košťálov - vlevo vlečková a vpravo dopravní kolej (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov - vlečka ústí do dopravní koleje před přejezdem (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov - odvratná kolej vlečky (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov - přejezd na konci stanice Košťálov je nově jednokolejný (3/2016)


Stanice Košťálov - trpasličí posunovaní návěstidlo (3/2016)


Stanice Košťálov - výhybka vlečkové koleje (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov - přejezd pohledem ze stanice (3/2016)


Stanice Košťálov - výhybka druhé dopravní koleje stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov - pohled od přejezdu ke skladu (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov - sklad a nákladiště (3/2016)


Stanice Košťálov - dnes již neexistující torzo původní 3. staniční koleje(3/2016)


Stanice Košťálov - odjezdová návěstidla směr Turnov (3/2016)


Stanice Košťálov - nástupiště u druhé koleje (3/2016)


Stanice Košťálov - výpravní budova (3/2016)


Stanice Košťálov - zarážedlo kusé koleje (3/2016)


Stanice Košťálov - sklad (3/2016)


Stanice Košťálov - výpravní budova stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov - pohled na turnovskou stranu (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov - staropacká strana kolejiště (3/2016)


Stanice Košťálov - dálkově ovládaná stanice je stále pod dozorem (3/2016)


Stanice Košťálov - dnes 3 staniční kolej obsluhuje sklad a nákladiště (3/2016)


Stanice Košťálov - torzo původní 3. staniční koleje (3/2016)


Stanice Košťálov - veranda (3/2016)


Stanice Košťálov - pod verandou(3/2016)


Stanice Košťálov - mobiliář (3/2016)


Stanice Košťálov - pohled od budovy na staropackou stanu(3/2016)


Stanice Košťálov - celkový pohled na stanici (3/2016)


Stanice Košťálov - místo bývalé výhybky 3. a 5. staniční koleje (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov - zadní strana výpravní budovy (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov - nástupiště u první koleje (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov(3/2016)


Stanice Košťálov - obě kusé koleje (st. č. 4 a 6) (3/2016)


Stanice Košťálov(3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov - výhybka st. kolejí 4 a 6 (3/2016)


Stanice Košťálov - výkolejka kusých kolejí (3/2016)


Stanice Košťálov(3/2016)


Stanice Košťálov - odjezdové návěstidlo (3/2016)


Stanice Košťálov - pomocné stavědlo (3/2016)


Stanice Košťálov(3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov- výhybka dopravních kolejí na staropacké straně a trpacličí posunovací návěstidlo (3/2016)


Stanice Košťálov - staropacké záhlaví stanice s novou opěrnou zdí (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov - vjezdové návěstidlo od Staré Paky (3/2016)


Stanice Košťálov - staropacké předvěstidlo stanice (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov (3/2016)


Stanice Košťálov - původní zachovalá zděná násypka postavená u staré vlečky (6/2017)


Stanice Košťálov - násypka původní krátké vlečky v akci


Stanice Košťálov - vzhled původní budovy s postraními rizality - pamětní fotografie zaměstnanců stanice


Stanice Košťálov (1932) - zdroj: *1)

SITUACE STANICE KOŠŤÁLOV 1859


kliknutím se zvětší

Mapa stanice Košťálov pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

SITUACE STANICE KOŠŤÁLOV 2004


kliknutím se zvětší

Mapa stanice Košťálov pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

SITUACE STANICE KOŠŤÁLOV 2019


kliknutím se zvětší

Mapa stanice Košťálov pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA

Volba zobrazované mapy:

TECHNICKÉ INFORMACE

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

KOŠŤÁLOV
stanice
94,677 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín