INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(030) - MALÁ SKÁLA

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Malá Skála je tříkolejná mezilehlá stanice ležící v rovném úseku trati ze Staré Paky do Turnova. Železniční stanice se nachází v malebném údolí Jizery, na území katastru obce Vranové. Od počátku provozu Jiho-severoněmecké spojovací dráhy (SNDVB), která zde začala sloužit veřejnosti od 1. prosince 1858, byla v kilometru 115,4, u strážního domku číslo 140, zřízena zastávka. Na dalších 14 let byl tento „wechtrhaus“ a volně stojící záchodky pro cestující jediné dva objekty související se zastávkou „železné dráhy“.

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Pro zlepšení provozu na SNDVB bylo v roce 1871 rozhodnuto přebudovat několik zastávek na křižovací stanice (dnešní mluvou – výhybny). Ke slovu přišla i zdejší zastávka. Projekt na vybudování křižovací stanice schválilo ministerstvo obchodu 30. dubna 1872 a ještě během téhož roku byla stavba 555 metrů dlouhé výhybny povedena a dokončena. Hospodářská krize začátku 70. let utlumila další stavební práce, ale po jejím odeznění začaly v okolí kolejí další změny. Již v létě 1875 bylo vydáno povolení na rozšíření strážního domku číslo 140, kde byla zřízena čekárna a pokladna, ale také dva byty staničního personálu s kuchyní, a dvěma dalšími byty pro drážní zaměstnance. V témže roce byla do objízdné koleje vložena výhybka a postavena asi 120 metrů dlouhá kusá kolej k nakládací rampě se skladištěm zboží. V následujících letech byla u turnovského zhlaví zřízena signální budka (1876) a kolem strážního domku, z kterého se již vlastně stala staniční budova, byly rozšířeny či sloučeny některé drobné dřevěné kůlny. Drobná přístavba budovy strážního domku proběhla v roce 1880 a po dalších 10 letech se změnila i vnitřní dispozice, kdy se do této staniční budovy nastěhoval i c. k. poštovní úřad, dopravní a telegrafní kancelář, ale cestující měli na výběr z čekárny III. třídy a společné pro I. a II. třídu. Jako provozní skladiště koncem 19. století používala železniční společnost staré vozové skříně ze zrušených nebo rekonstruovaných zavřených vozů. Jedna taková se v roce 1889 objevila v areálu stanice během začátku roku 1889 na základě povolení z 17. září 1888.

Stanice Malá SkálaStanice Malá Skála - nová staniční budova bez verandy (kolem roku 1910)

Největší změny přinesl přelom 19. a 20. století. V roce 1898 vznikl projekt rozšíření kolejiště, stavba nové staniční budovy a také řešení nové příjezdové silnice. Je možná dobré upozornit, že v případě stanice Malá Skála, měla železniční společnost SNDVB za sebou i zřízení silničního mostu přes řeku Jizeru od okresní silnice, ke stanici. Ten původní dřevěný z roku 1871 vzala totiž v roce 1888 velká voda. A protože akcionářem SNDVB byl i majitel maloskalského panství, investovala SNDVB do stavby nového, železného. Předán provozu byl v roce 1890. Povinnosti správy silničního mostu, které byly finančně náročné, se železniční správa zbavila až v roce 1927. Ale zpět k rozšíření stanice. Rozpočet sestavený v roce 1898 měl dosti velkou položku na výkup pozemků, protože bylo počítáno až s pěti staničními kolejemi. Původní projekt, který 11. října 1898 schválilo ministerstvo železnic, byl ještě několikrát upravován. Protokol z politické pochůzky projektu byl sepsán 18. listopadu 1898. Stavební práce nakonec proběhly až v roce 1904. Přes výkup pozemků, byla zřízena jen třetí staniční kolej (později č. 4) v místě kusé koleje k rampě a skladišti. Z ní nově vycházela kusá kolej na jaroměřském zhlaví, končící u strážního domku 140. V km 115,697 stavební firma Paula Pekárka z Šumburku nad Desnou mezi 4. červnem 1904 a 31. květnem 1905 postavila novou staniční budovu. Stavebně byla použita stavební normálie Rakouské severozápadní dráhy (ÖNWB) pro místní dráhy třídy B, které o pár let dříve posloužily i na místní dráze Moravské Budějovice-Jemnice. Budova byla dána k užívání od 1. července 1905.

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - poválečná nádražní budova již s verandou ozdobena na XI. sokolský slet (1948) *1)

Vedle budovy byly vybudovány nové veřejné záchodky, ale i kůlna. Také kvůli této přestavbě proběhlo přeložení spojky okresní silnice před strážní domek, zhruba o 100 metrů dále od stávajícího přejezdu. Po aktivaci nové staniční budovy, se z té původní a zároveň někdejšího strážního domku číslo 140, stala jen budova s číslem popisným 50, která sloužila pro ubytování tří železničářských rodin, ale i strážení přejezdu. Od roku 1939 se do něj přestěhovala kancelář traťmistra. Dodnes je v majetku železniční správy. U kusé kolej, vycházejí z koleje č. 4, bylo v roce 1923 postaveno soukromé skladiště. To postupem doby bylo rozšířeno jak do délky, tak i výšky. Ve staniční budově proběhla v letech 1926-7 změna vnitřních dispozic. A v roce 1942 se řešila stavba zastřešení peronu před staniční budovou, která měla být dokončena až v roce 1944. V letech 1924 až 1937 se změnil název stanice. Ten za monarchie uváděly písemnosti jako Kleinskal, ale také jako Klein Skal. Od roku 1919 byl používán český název Malá Skála. Protože však stanice stálá na pozemku jiné obce, koncem roku 1923 ministerstvo svolilo se změnou názvu ve tvaru Malá Skála – Vranové. V druhé polovině 30. let se naopak dvojité názvy stanic měnily, aby se snížila možnost záměny, a tak na jaře 1937 opět přišla změna a vrátil se původní název. Od roku 1949 se stanice Malá Skála stala sídlem Traťové stavební správy. V prostoru nevybudovaných dvou staničních kolejí postupně vznikaly sklady a další drobné stavby pro její potřeby. Mimo jiné i objekt s garáží pro drezínu.

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - panorama souboru staveb bývalé traťové správy (11/2019)

Kolejiště stanice Malá Skála má tři koleje (2020), dvě koleje jsou dopravní, jedna kolej je manipulační. Staniční kolej č. 1 je hlavní vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky ve směru Turnov – Stará Paka, její délka je 431 metrů, délka druhé dopravní koleje (st. č. 2) je 399 metrů. Manipulační kolej st. č. 4 má délku 336 metrů a na turnovské straně je zajištěna výkolejkou – obsluhuje velké nákladiště a sklad na staropacké straně. Do ní je na téže straně zaústěna kusá kolej st. č. 4a délky 54 metrů, která kdysi obsluhovala zdejší velký sklad, nyní (2020) je již vyloučena z provozu a z části zasypána. Výhybky dopravních kolejí jsou přestavovány z dopravní kanceláře pomocí pák ústředního stavědla a jsou zabezpečeny mechanickým přestavníkem i závorníkem, výhybky manipulační koleje se přestavují místně ručně. Staniční koleje leží ve spádu 2,2 promile směrem k Turnovu, železnobrodské zhlaví a záhlaví pak ve spádu 3,2 promile k Železnému Brodu.

Nástupiště jsou ve stanici dvě, a to u obou dopravních kolejí – jde o jednostranná úrovňová vnitřní sypaná nástupiště s pevnou hranou typu Tischer. U hlavní staniční koleje č. 1 má nástupiště délku 175 metrů a výšku 200 mm nad TK a u druhé délku 90 metrů a výšku 300 mm nad TK – to je umístěno od budovy ve směru na turnovskou stranu. Na nástupiště je pro cestující příchod od výpravní budovy skrz tři branky po úrovňových přechodech. Přístup cestujících na verandu a k nástupištím je asfaltovým chodníkem od silnice kolem výpravní budovy na staropacké straně. Kolejiště osvětluje 19 vysokých výložníkových stožárů typu JŽ, na střeše verandy jsou k osvětlení přechodů a nástupišť další dvě výložníková výbojková svítidla. Pro informování cestujících slouží ve stanici staniční rozhlas.

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - panorama nákladiště na železnobrodské straně (11/2019)

Stanice Malá Skála je vybavena elektromechanickým staničním zabezpečovacím zařízením II. kategorie typu 5007 s ústředním stavědlem a se samočinným závěrem výměn (reléovým vybavovačem) a závislými návěstidly s rychlostní návěstní soustavou. Všechna vjezdová i odjezdová návěstidla jsou ve stanici světelná stožárová, populární a fotogenický typ AŽD vzor 65, pouze předvěstidlo na staropacké straně je typu AŽD 70. Na železnobrodském záhlaví jsou umístěny počítače náprav AZF s kolovými senzory RSR 180 pro spolupráci s traťovým zabezpečením v daném směru. Traťové zabezpečovací zařízení je ve směru Železný Brod III. kategorie, jde o automatické hradlo AHP-03 bez návěstního bodu (bez oddílu) - to pochází z rekonstrukce trati a přechodu na dálkové ovládání, vybudované v roce 2010. Ve směru Turnov je zabezpečovací zařízení I. kategorie a funguje zde pouze telefonické dorozumívání (2020). Vjezdová i odjezdová rychlost ve stanici Malá Skála je na hlavní průběžnou staniční kolej č. 1 traťová s místním omezením, ve směru do odbočky pak 40 km/h. Současné zabezpečovací zařízení stanice Malá Skála prošlo v roce 1971 rekonstrukcí z původního čistě mechanického.

Stanice Malá SkálaStanice Malá Skála - skladiště s rampou u kusé koleje a za ním bývalý strážní domek č. 140

Budova stanice Malá Skála, vystavěná podle normálií Rakouské severozápadní dráhy od architekta Josefa Ungra se zachovala do dnešních dnů. Jde o jednopatrovou budovu o půdorysu 9 x 17 metrů se sedlovou střechou a zastřešenou verandou. Ve výpravní budově stanice nalezneme dopravní kancelář s ústředním stavědlem, vytápěnou čekárnu a okénko s prodejem jízdenek. Na železnobrodské straně se nachází rozsáhlé nákladiště uhelných skladů a o kus dále na druhé straně kolejiště přízemní domky bývalé traťové správy. Na železnobrodském zhlaví je u přejezdu také zachovaná budova někdejšího rozšiřovaného strážního domku č. 140, kdysi fungujícího jako čekárna zastávky. Strážní domek je obydlený nájemníky a v roce 2010 prošel částečnou rekonstrukcí. Nádraží leží v centru turistické oblasti, a tak stanice bývá po celý rok velmi turisticky frekventovaná a využívaná hlavně pro výlety na hrad Frýdštejn či Vranov, nebo do Suchých či Besedických skal, které se tyčí nad nádražím. Od nádraží vede k centrálnímu rozcestníku U kapličky žlutá turistická značka.

Stanice Malá Skála
Zastávka a nákladiště Malá Skála (cca 1890) - strážní domek č. 140 - foto: František Krátký, *2)

FOTOGALERIE

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - turnovská strana kolejiště (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - budova stanice (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - konec nástupiště na turnovské straně (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - manipulační kolej (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - odjezdová návěstidla na turnovské straně (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - výkolejka manipulační koleje (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - pohled do stanice z turnovského zhlaví (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - lanovody ovládaná výhybka na turnosvkém zhlaví (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - kanály lanovodů (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - kladkalanovodu (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - návěstidlo AŽD vz.65 a jeho lehce prohnutý žebřík (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - výkolejka (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - detail lanovodu (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - centrálná kanály lanovdou vedoucí z dopravní kanceláře (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - celkový čelní pohled na budovu (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - lanovody...(11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - ...kam se podíváš (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - přechody a poloha nástupiště (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - nákladiště uhelných skladů (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - dopravník uhlí(11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - sklad u manipulační koleje na železnobrodské straně (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - výhybka kusé koleje (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - rampa skladu (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - sklad (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - vyloučená kusá kolej (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - odjezdová návěstidla na železnobrodské straně (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - budova velkého skladu u kusé koleje (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - původní strážní domek č.140 používaný jako budova zastávky (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - sklípky u bývalého strážního domku, dále používané (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - železnobrodské zhlaví (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - přechod ke sklepům (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - strážní domek č. 140 dnes přebudovaný na obytný dům (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - lanovody výhybky na železnobrodském zhlaví (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - fotogenické "pětašedesátky"(11/2019)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (3/2008)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (3/2008)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - starší "jarní" pohled na stanici (3/2008)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - budova stanice (3/2008)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (3/2008)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (3/2008)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (3/2008)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (3/2008)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - nákladiště (3/2008)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (3/2008)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (3/2008)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (3/2008)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - neopravený sklad (3/2008)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - ještě nevyloučená manipulační kusá kolej (3/2008)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (3/2008)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - kusá kolej a šturc u strážního domku (3/2008)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - bývalý strážní domek č. 140 (3/2008)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (3/2008)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - bývalé výhybkářské stnoviště (3/2008)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (3/2008)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (3/2008)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (3/2008)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (3/2008)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - dnes již neexistující garáž traťové správy (3/2008)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (3/2008)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - kancelář traťové správy (3/2008)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (3/2008)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (3/2008)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (3/2008)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - nákladiště uhelných skladů (3/2008)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála (3/2008)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - přistupová pěšina k peronu od silnice (3/2008)

Stanice Malá Skála
Stanice Malá Skála - nádraží v levém dolním rohu pohlednice (cca 1940)

SITUACE STANICE MALÁ SKÁLA 2020


kliknutím se zvětší

Mapa stanice Malá Skála pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

SITUACE STANICE MALÁ SKÁLA - kolem roku 1890


kliknutím se zvětší

Mapa stanice Malá Skála pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA

Volba zobrazované mapy:

TECHNICKÉ INFORMACE

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

MALÁ SKÁLA
stanice
115,697 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín