INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(076) - DALOVICE

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Železniční zastávka Dalovice byla dvoukolejná zastávka a nákladiště, ležící v rovném úseku trati, přibližně v polovině 7,2 km dlouhého drážního úseku mezi stanicí Bukovno a Mladá Boleslav. Zastávka ležela na katastrálním území stejnojmenné obce, poblíže místa, kde sporadicky využívaná polní cesta vedoucí od vsi Dalovice křižuje přejezdem č. P 3059 kolej dráhy Skalsko – Stará Paka.

Zastávka a nákladiště Dalovice
Vlak směřující do Mšena právě projel bývalou zastávkou Dalovice (9/2017)

Zastávka a nákladiště Dalovice byla dána do provozu spolu s dílčím úsekem Skalsko – Sobotka 26. listopadu 1905. Sobotka se v té době stala – byť neplánovaně – dočasným koncovým nádražím místní dráhy ze Skalska, a to až do 24. září 1906. Výstavbu zdejší dráhy v úseku Skalsko – Dolní Bousov provedla pražská firma Kress a Bernard. Svému primárnímu účelu se odlehlá drážní zastávka Dalovice snažila sloužit pouze do 25. ledna 1911, kdy byla s konečnou platností zrušena. Dalovice byla doposud jediná zrušená zastávka na celé dráze ze Skalska do Staré Paky, v budoucnu zastávky již jenom přibývaly.

V místech mezi Bukovnem a Mladou Boleslaví trať poměrně intenzivně klesá, a to průměrnou hodnotou 15 promile směrem k Mladé Boleslavi. Pro výstavbu zastávky a nákladiště Dalovice byl vybrán asi 300 metrů dlouhý rovný úsek, kde klesání nepřevyšuje 2,5 promile. U dopravní koleje zde bylo vystavěno jednoduché sypané nástupiště bez čekárny, nástupiště mělo délku cca 100 metrů. Dále zde bylo vybudováno dlážděné nákladiště, které obsluhovala manipulační kolej. Manipulační kolej byla zaústěna do trati výměnami do obou směrů. V Dalovicích ležela výměna č. 1 v 10.573 km a výměna č. 2 byla položena v km 10.723 km, takže celková délka zastávky činila 150 metrů. Užitná délka manipulační koleje byla 86 metrů a kolej byla zabezpečena v obou směrech výkolejkami. Nákladiště bylo zbudováno na straně blíže k obci, tedy ve směru k Mladé Boleslavi vlevo, nástupiště pro cestující pak stávalo za přejezdem na straně opačné. Podél zastávky vedla polní cesta, a tak na boleslavskou stranu nákladiště směřovala zpevněná příjezdová cesta o šířce 6 m a ze skalské strany nákladiště vybíhala cesta o šířce 4 m. Kvůli výstavbě nové zastávky Dalovice došlo také k drobnému posunutí původní polní cesty. Těsně za polním přejezdem (10.753 km) vybíhala z přístupové komunikace krátká slepá cesta o šíři 2,5 m, která umožňovala nemnohé cestující veřejnosti přístup k nástupišti. Mezi výměnou č. 2 a polním přejezdem ležel trubkový propustek průměru 60 cm, ten byl renovovaný roku 1920 - letopočet obnovy je dodnes (2021) na propustku patrný. Za přejezdem začíná kolej lokálky strmě klesat k Mladé Boleslavi, a to hodnotou až 25 promile.

Přístup k zastávce byl možný pouze po nedlážděné polní cestě, která se za obcí odpojovala ze silničky (dnešní silnice II/259) z Dalovic do Bukovna a Katusic. Zastávka s nákladištěm Dalovice byla od středu stejnojmenné pojizerské obce vzdálena cca 2 km. Přibližně 2,5 km dělí střed obce Dalovice také od nádraží v Mladé Boleslavi, což byl zřejmě hlavní důvod přetrvávajícího nezájmu veřejnosti o polozapomenutou železniční zastávku někde v polích. Občané Dalovic mohli služby železné dráhy využívat již od roku 1865, tehdy byla zprovozněna trať mezi uzlovými železničními stanicemi Kralupy a Turnov. Stanice Mladá Boleslav byla navíc pohodlně dostupná po místních zpevněných cestách. Zastávka Dalovice tak nemohla konkurovat zažitým dopravním stereotypům zdejších občanů – ani jejich přepravním potřebám. Plahočit se někde polem na železniční zastávku, odkud cestujícího drkotavý vlak nepříliš frekventované lokálky přepraví do živého mladoboleslavského hlavního nádraží, na které to je ze středu obce vlastně stejně daleko, jako na zastrčenou dalovickou zastávku prostě nedává smysl – a to ani časově, ani finančně. Je tak možné, že jedinou nemnohou přepravou na dalovické zastávce a nákladišti byla na podzim přeprava cukrové řepy a řepných řízků – po výtce sezonní činnost, která nemohla zdejší zapomenutou zastávku uživit. Podoba zastávky Dalovice se příliš nelišila od nenáročného provedení nedaleké zastávky s nákladištěm Líny. K již snesené nakládkové koleji v zastávce Líny se i dnes (2021) stále přimyká plocha opuštěného malého nákladiště, která je dlážděna hrubými čedičovými kameny. Z prvního jízdního řádu z roku 1905 vyplývá, že oběma přepravními směry odjížděly z Dalovic denně tři vlaky – v 7.14; 13.12 a 19.05 hodin ve směru do Mladé Boleslavi a 10.02; 16.25 a 20.31 hodin ve směru na Sudoměř-Skalsko.

Ještě na konci 60. let je na leteckých mapách patrná zarostlá plocha bývalého nákladiště, to bylo později celé rozoráno a dnes již po něm neexistují žádné pozůstatky. V současné době (2021) zrušené zastávce dominuje osamělá statná bříza, vypínající se na pravé straně koleje lokálky. Letecké mapy z roku 2007 ukazují existenci dvou mohutných stromů v poloze bývalého nástupiště (za další 3 roky již stojí jen jeden). Současný drážní úsek Mladá Boleslav hlavní nádraží – Bukovno je nejdelší mezistaniční úsek celé „staropacké lokálky“. V prvopočátku této místní dráhy ležel nejdelší mezistaniční úsek s délkou 6,4 km mezi Novou Vsí nad Popelkou a Starou Pakou – dnešní zastávky Syřenov a Ústí u Staré Paky tehdy ještě neexistovaly. Po zrušení železniční zastávky a nákladiště Dalovice přejal toto prvenství kolejový úsek mezi stanicemi Mladá Boleslav hlavní nádraží a Bukovno, a to s délkou 7,2 km a převýšením 99 metrů a tento primát drží doposud.

FOTOGALERIE

Zastávka Dalovice
Zastávka Dalovice - pohled do zastávky ze směru od Bukovna - polohu určuje statná bříza (09/2017)

Zastávka Dalovice
Zastávka Dalovice - pohled směrem k Mladé Boleslavi - hektometrovník a za ním přejezd, vpravo stávalo nástupiště, vlevo vedla nákladištní kolej (09/2017)

Zastávka Dalovice
Zastávka Dalovice - pohled ve směru Bukovno, nástupiště stávalo cca v poloze mohutné břízy (09/2017)

Zastávka Dalovice
Zastávka Dalovice - pohled od přejezdu do bývalé zastávky, v místě rychlostníku se vpravo oddělovala výhybkou nákladištní kolej (09/2017)

Zastávka Dalovice
Zastávka Dalovice - označení sezóně využívaného přejezdu (09/2017)

Zastávka Dalovice
Zastávka Dalovice - původní propustek a pohled do zastávky (09/2017)

Zastávka Dalovice
Zastávka Dalovice - v těchto místech odbočovala vpravo manipulační kolej k rozsáhlému nákladišti (09/2017)

Zastávka Dalovice
Zastávka Dalovice - za přejezdem je prudké klesání tratě do Mladé Boleslavi (09/2017)

Zastávka Dalovice
Zastávka Dalovice - pohled směr Bukovno, vlevo leželo asi 100 metrů dlouhé nástupiště, vpravo nákladiště obsluhované manipulační kolejí (09/2017)

Zastávka Dalovice
Zastávka Dalovice - datum rekonstrukce propustku (09/2017)

Zastávka Dalovice
Zastávka Dalovice - pohled přes přejezd směr obec Dalovice (09/2017)

Zastávka Dalovice
Zastávka Dalovice - na této straně trati vedla od přejezdu krátká slepá cesta ke 100 metrů dlouhému nástupišti (09/2017)

Zastávka Dalovice
Zastávka Dalovice - vlak ve směru do Mšena právě pomyslně vjíždí do zastávky Dalovice(09/2017)

Zastávka Dalovice
Zastávka Dalovice - za zastávkou trať k Bukovnu opět prudce stoupá (09/2017)

Zastávka Dalovice
Zastávka Dalovice - viditelné stoupání dráhy (09/2017)

Zastávka Dalovice
Zastávka Dalovice - pohled z bývalého nákladiště (09/2017)

Zastávka Dalovice
Zastávka Dalovice - dnešní hektometrovník (09/2017)

Zastávka Dalovice
Zastávka Dalovice (09/2017)

Zastávka Dalovice
Zastávka Dalovice - v těchto místech se manipulační kolej připojovala do dráhy ve směru Bukovno (09/2017)

Zastávka Dalovice
Zastávka Dalovice - pohled ze zastávky k přejezdu, v vlevo vedla manipulační kolej a existovalo rozsáhlé nákladiště (09/2017)

Zastávka Dalovice
Zastávka Dalovice - propustek a za ním přejezd - pohled směr Mladá Boleslav (09/2017)

Zastávka Dalovice
Zastávka Dalovice - rovný úsek zastávky a nákladiště (09/2017)

Zastávka Dalovice
Zastávka Dalovice - zde trať vystoupala ze zářezu od Mladé Boleslavi a následuje krátký rovný úsek bez výrazného převýšení, určený zastávce a nákladišti (09/2017)

SITUACE ZASTÁVKY A NÁKLADIŠTĚ DALOVICE 1906


kliknutím se zvětší

Mapa zastávky Dalovice pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

Bukovno
zastávka
7,438 km
DALOVICE
zastávka
10,648 km
Mladá Boleslav hl.n.
stanice
14,687 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín

28.12.2022